Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 基因表达PCR芯片 > DNA损伤信号通路基因表达PCR芯片
      DNA损伤信号通路基因表达PCR芯片可用于研究参与DNA损伤信号通路的84个基因的表达。DNA损伤可以导致细胞周期阻滞,细胞凋亡,影响基因组稳定和修复。使利用该芯片研究者即能够利用该芯片简单可靠地同时检测与DNA损伤信号通路相关的基因表达。
      DNA损伤信号通路基因表达PCR芯片可用于研究参与DNA损伤信号通路的84个基因的表达。DNA损伤可以导致细胞周期阻滞,细胞凋亡,影响基因组稳定和修复。使利用该芯片研究者即能够利用该芯片简单可靠地同时检测与DNA损伤信号通路相关的基因表达。
  ATM/ATR Signaling: ATM, ATR, ATRIP, BARD1, BRCA1, CDC25A, CHEK1, CHEK2 (RAD53), CSNK2A2, FANCD2, H2AFX, HUS1, MDC1, PARP1 (ADPRT1), RAD1, RAD17, RAD50, RAD9A, RBBP8, RNF168, RNF8, SMC1A, TOPBP1, TP53.
  DNA RePAir: Nucleotide Excision RePAir: CDK7, DDB1, DDB2, ERCC1, ERCC2 (XPD), LIG1, NTHL1, OGG1, PCNA, PNKP, RPA1, SIRT1, TP53, XPA, XPC.
  Base-Excision RePAir: APEX1, FEN1, LIG1, MBD4, MPG, NTHL1, OGG1, PARP1 (ADPRT1), PCNA, TP53, UNG, XRCC1.
  Mismatch RePAir: ABL1, EXO1, MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, PCNA, PMS1, PMS2, TP73.
  Double Strand Break RePAir: ATM, BLM, BRCA1, CHEK1, H2AFX, HUS1, LIG1, MDC1, MLH1, MRE11A, NBN (NBS1), PRKDC, RAD50, RAD51, RPA1, TP53BP1, XRCC2, XRCC6 (G22P1).
  Other Genes: ATR, ATRIP, ATRX, BARD1, BRIP1, CHEK2 (RAD53), CIB1, CRY1, FANCA, FANCD2, FANCG, GADD45A, GADD45G, RAD1, RAD17, RAD18, RAD21, RAD51B, RAD9A, RBBP8, REV1, RNF168, RNF8, SMC1A, SUMO1, TOPBP1, XRCC3.
  Apoptosis: ABL1, ATM, BARD1, BAX, BBC3, BRCA1, CDKN1A (p21CIP1/WAF1), CHEK2 (RAD53), CIB1, CSNK2A2, PPP1R15A (GADD34), PRKDC, RAD21, RAD9A, SIRT1, TP53, TP73.
  Cell Cycle: ATM, ATR, ATRIP, CDC25A, CDC25C, CDK7, CDKN1A (p21CIP1/WAF1), CHEK1, CHEK2 (RAD53), DDIT3 (GADD153/ CHOP), MAPK12, MCPH1, MDC1, PPM1D, PPP1R15A (GADD34), TP53, TP73.  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创