Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 基因表达PCR芯片 > 肝癌基因表达PCR芯片
      肝癌基因表达PCR芯片可用于研究与肝癌发生和发展中关键的84个基因的表达。该芯片中包含有肝癌中经常发生表达变化的基因,关键信号通路中的基因,参与上皮细胞间质转化的基因,细胞周期,调亡以及炎症相关的基因。利用该芯片,研究者可以方便并且可信地对与肝癌发生相关的基因进行同时检测。
      肝癌基因表达PCR芯片可用于研究与肝癌发生和发展中关键的84个基因的表达。该芯片中包含有肝癌中经常发生表达变化的基因,关键信号通路中的基因,参与上皮细胞间质转化的基因,细胞周期,调亡以及炎症相关的基因。利用该芯片,研究者可以方便并且可信地对与肝癌发生相关的基因进行同时检测。
  Genes Up-Regulated During HCC: BCL2, BIRC5, CCND1, CFLAR (CASPER), FZD7, IGF2, IRS1, LEF1, MCL1, MET, NFKB1, PIN1, PTK2, RAC1, RHOA, SMAD7, STAT3, TCF4, TGFA, TGFB1, TNFSF10 (TRAIL), XIAP.
  Genes Down-Regulated During HCC: BAX, BID, CASP8 (FLICE), CDKN1A (p21CIP1/WAF1), CDKN2A (p16INK4), DLC1, FADD, FAS (TNFRSF6), HHIP, IGFBP1, IGFBP3, ITGB1, PTEN, RB1, SMAD4, SOCS1, SOCS3, TGFBR2, TNFRSF10B (DR5).
  Signal Transduction: Classical WNT: CCND1, CDKN2A (p16INK4), CTNNB1, FZD7, LEF1, MTDH, PIN1, RB1, SFRP2, TCF4.
  TGFß: SMAD4, SMAD7, TGFB1, TGFBR2.
  PI3K/AKT: AKT1, IRS1, PTEN. IGF/ IGFR: IGF2, IGFBP1, IGFBP3, IRS1. Hippo: YAP1.
  Ras/Raf/MEK/ERK: CDKN1A (p21CIP1/WAF1), CDKN2A (p16INK4), DLC1, HRAS, NRAS, RAC1, RASSF1, RB1, RHOA, TP53.
  EGFR: ADAM17 (CD156B), CDH13, EGF, EGFR, TGFA, TGFB1. MET/HGF: MET, HGF.
  Small GTPAse-Mediated: CDH13, CDKN1A (p21CIP1/WAF1), CDKN2A (p16INK4), DAB2IP, DLC1, HRAS, NRAS, RAC1, RASSF1, RB1, RELN, RHOA, TP53.
  Epithelial to Mesenchymal Transition (EMT): CTNNB1, HGF, LEF1, SMAD4, SMAD7, TGFB1.
  Cell Cycle: BIRC5, CCND1, CCND2, CDKN1A (p21CIP1/WAF1), CDKN1B (p27KIP1), CDKN2A (p16INK4), E2F1, EP300, GADD45B, IGF2, MYC, PTEN, RASSF1, RUNX3.
  Apoptosis: BAX, BCL2, BCL2L1 (BCL-X), BID, BIRC2 (c-IAP2), BIRC5, CASP8 (FLICE), CFLAR (CASPER), DLC1, E2F1, EP300, FADD, FAS (TNFRSF6), FHIT, GADD45B, GSTP1, MCL1, MSH2, PYCARD (ASC), RUNX3, SOCS3, TERT, TNFRSF10B (DR5), TNFSF10 (TRAIL), WT1.
  Immune & Inflammatory Response: CCL5 (RANTES), CXCR4, NFKB1, PTGS2 (COX2), RAC1, TGFB1, TLR4.
  Adhesion & Proteolysis: ADAM17 (CD156B), AKT1, CDH1 (E-Cadherin), CDH13, CFLAR (CASPER), DLC1, EGFR, EP300, HGF, ITGB1, LEF1, OPCML, PTEN, PYCARD (ASC), RAC1, RELN, RHOA, SMAD7, SOCS1, SOCS3, TGFB1.
  Angiogenesis: ANGPT2, CASP8 (FLICE), CDH13, CTNNB1, EGF, FLT1, KDR, PDGFRA, PTEN, PTK2, TGFBR2, VEGFA.
  DNA Damage: CCND1, CDKN1A (p21CIP1/WAF1), MSH2, MSH3, TP53, XIAP.  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创