Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 基因表达PCR芯片 > 线粒体基因表达PCR芯片
       线粒体基因表达PCR芯片可用于研究线粒体的形成和功能相关的84个关键基因的表达。该芯片检测的基因包括线粒体中参与电离子转运链,氧化磷酸化反应,用于维持线粒体膜极性以及ATP合成相关的调控因子和介导分子。此外,芯片中还包含细胞内的损伤信号激活的细胞凋亡通路中的基因。芯片中也包括了预先翻译并折叠后转运到线粒体膜内外甚至线粒体基质上的蛋白基因。利用该芯片,研究者可以方便并且可信地对与线粒体多个生物学功能相关的基因进行同时检测。

      线粒体基因表达PCR芯片可用于研究线粒体的形成和功能相关的84个关键基因的表达。该芯片检测的基因包括线粒体中参与电离子转运链,氧化磷酸化反应,用于维持线粒体膜极性以及ATP合成相关的调控因子和介导分子。此外,芯片中还包含细胞内的损伤信号激活的细胞凋亡通路中的基因。芯片中也包括了预先翻译并折叠后转运到线粒体膜内外甚至线粒体基质上的蛋白基因。利用该芯片,研究者可以方便并且可信地对与线粒体多个生物学功能相关的基因进行同时检测。
  Membrane Polarization & Potential: BAK1, BCL2, BCL2L1 (BCL-X), BNIP3, SOD1, TP53, UCP1, UCP2, UCP3.
  Mitochondrial Transport: AIP, BAK1, BCL2, BCL2L1 (BCL-X), BNIP3, CPT1B, CPT2, FXC1 (TIMM10B), GRPEL1, HSP90AA1, HSPD1, IMMP2L, MFN2, MIPEP, MTX2, STARD3, TP53, TSPO (BZRP), UCP1, UCP2, UCP3.
  Small Molecule Transport: SLC25A1, SLC25A10, SLC25A12, SLC25A13, SLC25A14, SLC25A15, SLC25A16, SLC25A17, SLC25A19, SLC25A2, SLC25A20, SLC25A21, SLC25A22, SLC25A23, SLC25A24, SLC25A25, SLC25A27, SLC25A3, SLC25A30, SLC25A31, SLC25A37, SLC25A4, SLC25A5.
  Targeting Proteins to Mitochondria: AIP, FXC1 (TIMM10B), GRPEL1, HSPD1, IMMP2L, MFN2, MIPEP, TSPO (BZRP).
  Mitochondrion Protein Import: AIP, COX10, COX18, FXC1 (TIMM10B), GRPEL1, HSPD1, MIPEP, SH3GLB1.
  Outer Membrane Translocation: TOMM20, TOMM22, TOMM34, TOMM40, TOMM40L, TOMM70A.
  Inner Membrane Translocation: FXC1 (TIMM10B), IMMP1L, IMMP2L, OPA1, TAZ, TIMM10, TIMM17A, TIMM17B, TIMM22, TIMM23, TIMM44, TIMM50, TIMM8A, TIMM8B, TIMM9.
  Mitochondrial Fission & Fusion: COX10, COX18, FIS1, MFN1, MFN2, OPA1.
  Mitochondrial Localization: DNM1L, LRPPRC, MFN2, MSTO1, NEFL, OPA1, RHOT1, RHOT2, UXT.
  Apoptotic Genes: AIFM2, BAK1, BBC3, BCL2, BCL2L1 (BCL-X), BID, BNIP3, CDKN2A (p16INK4), DNM1L, MPV17, PMAIP1 (NOXA), SFN (14-3-3s), SH3GLB1, SOD2, TP53.  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创