Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 基因表达PCR芯片 > Polycomb & Trithorax复合物靶基因基因表达PCR芯片
      Polycomb & Trithorax复合物靶基因基因表达PCR芯片可以同时检测被Polycomb & Trithorax复合物调控的84个关键基因的表达。 Polycomb & Trithorax复合物的活性控制着胚胎多能干细胞分化机制的诱导。它们活性的失调造成细胞特性改变,细胞分化和增殖基因的错误表达,并促成肿瘤发生。利用该芯片,研究者可以方便并且可信地研究对被Polycomb和Trithorax复合物调控的重要靶基因进行同时检测。
      Polycomb & Trithorax复合物靶基因基因表达PCR芯片可以同时检测被Polycomb & Trithorax复合物调控的84个关键基因的表达。 Polycomb & Trithorax复合物的活性控制着胚胎多能干细胞分化机制的诱导。它们活性的失调造成细胞特性改变,细胞分化和增殖基因的错误表达,并促成肿瘤发生。利用该芯片,研究者可以方便并且可信地研究对被Polycomb和Trithorax复合物调控的重要靶基因进行同时检测。
  Cellular Mechanisms: Differentiation: BMP2, CADM1 (TSLC1), CCND2, CHST11, DHH, DKK1, EFNB1, EPHA4, EPHB3, FOXA2 (HNF3B), GATA2, GATA6, HAND1, HES1, IL6R, IRX3, JUN, KLF4, OTX2, PDGFRA, PMP22, RARB, SALL1, SOX17, THPO, TRIM10, TRIM15, UCP1, WNT5A.
  Signal Transduction: BMP2, CDC42EP1, CDKN1A (p21CIP1/WAF1), CHST11, CXCL16, CXCR7, DKK1, DKK2, EPHA4, EPHB3, GAS6, HES1, HEY1, IGFBP1, IL6R, IRS4, JUN, OTX2, PDGFRA, PRKCH, PRKG2, PTPRA, RARB, RASD1, RASSF1, SMOC2, SOX17, TACSTD2, TCF7, TNFRSF19, WNT5A.
  Cell Cycle: BMP2, CCND2, CDKN1A (p21CIP1/WAF1), DHH, ESX1, G0S2, JUN, RASSF1.
  Apoptosis: CADM1 (TSLC1), CDKN1A (p21CIP1/WAF1), CHST11, GATA6, IL6R, JUN, RARB, RYBP, SERPINB2 (PAI-2), TNFRSF19.
  Extracellular Matrix Organization: CTSA, LOX, PDGFRA, TIMP3.
  Chromatin Modification: BMI1 (PCGF4), CBX8, HMGN2, RBBP7.
  Other: CDH11, CYP1B1, DGAT2, FAM65A, HS3ST1, HS6ST2, MGLL, MYO5B, NID2, NPTX1, THBD, TMEM66, USP3, VSNL1.
  Cellular Functions: Transcription Factors: ATF3, ESX1, FOXA2 (HNF3B), GATA2, GATA3, GATA4, GATA6, HAND1, HEY1, HOXA10, HOXA5, IRX3, JUN, KLF4, MEIS2, OTX2, RARB, SALL1, SATB1, TRIM15, TSHZ1.
  Transporters: KCNA1, SLC30A4, SLC34A2, TRPM3, UCP1.  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创