Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 基因表达PCR芯片 > 肾毒性基因表达PCR芯片
      肾毒性基因表达PCR芯片可用于研究的84个关键基因的表达,这些基因可以作为肾毒性的潜在的分子标志物。该芯片包含已知肾毒性药物引起的差异表达的基因。利用该芯片,研究者可以方便并且可信地对与肾毒性反应相关的基因进行同时检测。
      肾毒性基因表达PCR芯片可用于研究的84个关键基因的表达,这些基因可以作为肾毒性的潜在的分子标志物。该芯片包含已知肾毒性药物引起的差异表达的基因。利用该芯片,研究者可以方便并且可信地对与肾毒性反应相关的基因进行同时检测。
  Up-Regulated: Apoptosis: ANGPTL4, ANXA5, BTG2, CD24, CD44, CDKN1A, CLU, GADD45A, GSTP1, HMOX1, NQO1, RTN4, SOCS3, TNFRSF12A.
  Cell Cycle: CCND1, CCNG1, CDKN1A, GADD45A, MCM6.
  Metal Ion Binding: BMP1, CCS, CP, CTSS, HMOX1, HMOX2, MT1A.
  Oxidative Stress: CLU, G6PD, GPX2, GPX8, HMOX1, HMOX2, NQO1.
  Prolifeion: ATF3, BTG2, CCND1, CD24, CDKN1A (p21CIP1/WAF1), CLU, CXCL1, CXCL10 (INP10), GLUL, GPNMB, HMOX1, HSP90AA1, TIMP1, UCHL1, VCAM1.
  Tissue Remodeling: CST3, FN1, HAVCR1 (KIM-1), SPP1 (Osteopontin), TIMP1.
  Transporters: ABCB1 (MDR1), ABCC2 (MRP2).
  Xenobiotic Metabolism: CYP2C19, GSTP1.
  Extracellular Matrix: ANGPTL4, CCL3 (MIP-1A), CD44, CST3, FGB, LGALS3, MGP, TIMP1.
  Cytoskeleton: CCL3, G6PD, SPRR1A, TMSB10, VIM.
  Others: A2M, GC, IGFBP1, LCN2 (NGAL), UGT1A1.
  Down-Regulated: Apoptosis: BMP4, CAT, GHR, IGFBP3,
  SOD2.
  Cell Cycle: BMP4, EGF.
  Metal Ion Binding: BHMT, IDH1, RGN, SCD, SOD2, SOD3.
  Oxidative Stress: CAT, GATM, IDH1, SOD2, SOD3.
  Prolifeion: BMP4, EGF, IGFBP3, NOX4, ODC1, SOD2.
  Transporters: SLC22A1, SLC22A5, SLC22A6.
  Xenobiotic Metabolism: CYP2D6, FMO2, GSTK1.
  Extracellular Matrix: BMP4, CYR61, SOD3.
  Others: AASS, ALDH1A1, CALB1, G6PC, GAMT, IPMK, KLK1, NPHS2, OAT.  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创