Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 基因表达PCR芯片 > 应激与毒性通路发现基因表达PCR芯片
      应激与毒性通路发现基因表达PCR芯片可以同时检测与细胞应激和毒性相关的84个基因的表达。利用该芯片,你可以方便并且可信地对与应激和毒性通路相关的基因进行同时检测。
      应激与毒性通路发现基因表达PCR芯片可以同时检测与细胞应激和毒性相关的84个基因的表达。利用该芯片,你可以方便并且可信地对与应激和毒性通路相关的基因进行同时检测。
  Oxidative Stress: FTH1, GCLC, GCLM, GSR, GSTP1, HMOX1, NQO1, PRDX1, SQSTM1, TXN, TXNRD1.
  Hypoxia: ADM, ARNT, BNIP3L, CA9, EPO, HMOX1, LDHA, MMP9 (Gelatinase B), SERPINE1 (PAI-1), SLC2A1, VEGFA.
  Osmotic Stress: AKR1B1, AQP1, AQP2, AQP4, CFTR, EDN1, HSPA4L, NFAT5, SLC5A3.
  Cell Death: Apoptosis: CASP1 (ICE), FAS, MCL1, TNFRSF10A, TNFRSF10B (DR5), TNFRSF1A.
  Autophagy: ATG5, ATG7, ATG12, BECN1, FAS, ULK1.
  Necrosis: FAS (TNFRSF6), GRB2, PARP1 (ADPRT1), PVR, RIPK1, TNFRSF10A, TNFRSF1A, TXNL4B. Inflammatory Response: CCL2 (MCP-1), CD40LG (TNFSF5), CRP, IFNG, IL1A, IL1B, IL6, IL8, TLR4, TNF.
  DNA Damage Signaling: Cell Cycle Checkpoint/Arrest: CDKN1A (p21CIP1/WAF1), CHEK1, CHEK2 (RAD53), DDIT3 (GADD153/CHOP), HUS1, MRE11A, NBN (NBS1), RAD17, RAD9A.
  Other Responses: ATM, ATR, DDB2, GADD45A, GADD45G, RAD51, TP53, XPC.
  Heat Shock Proteins/Unfolded Protein Response: ATF4, ATF6, ATF6B, BBC3, BID, CALR, DDIT3, DNAJC3, HSP90AA1, HSP90B1 (TRA1), HSPA4 (HSP70), HSPA5 (GRP78).  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创