Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 基因表达PCR芯片 > 类癌基因和抑癌基因基因表达PCR芯片
      类癌基因和抑癌基因基因表达PCR芯片可用于研究促进癌变的84个核心基因的表达。此芯片所含的基因,有致癌或抑癌或两者兼有,取决于肿瘤的类型也来源于已知的或相匹配的正常组织的基因表达差异。利用该芯片研究者即能够利用该芯片简单可靠地同时检测肿瘤发生相关基因的表达。
      类癌基因和抑癌基因基因表达PCR芯片可用于研究促进癌变的84个核心基因的表达。此芯片所含的基因,有致癌或抑癌或两者兼有,取决于肿瘤的类型也来源于已知的或相匹配的正常组织的基因表达差异。利用该芯片研究者即能够利用该芯片简单可靠地同时检测肿瘤发生相关基因的表达。
  Oncogenes: BAX, BCL2L1, CASP8, CDK4, ELK1, ETS1, HGF, JAK2, JUNB, JUND, KIT, KITLG, MCL1, MET, MOS, MYB, NFKBIA, NRAS, PIK3CA, PML, PRKCA, RAF1, RARA, REL, ROS1, RUNX1, SRC, STAT3, ZHX2.
  Tumor Suppressor Genes: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1, CDKN2B, CDKN3, E2F1, FHIT, FOXD3, HIC1, IGF2R, MEN1, MGMT, MLH1, NF1, NF2, RASSF1, RUNX3, S100A4, SERPINB5, SMAD4, STK11, TP73, TSC1, VHL, WT1, WWOX, XRCC1.
  Both Oncogenic & Tumor Suppressor Properties: BCR, EGF, ERBB2, ESR1, FOS, HRAS, JUN, KRAS, MDM2, MYC, MYCN, NFKB1, PIK3C2A, RB1, RET, SH3PXD2A, TGFB1, TNF, TP53.
  Transcription Factors: ABL1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, CTNNB1, E2F1, ELK1, ESR1, ETS1, FOS, FOXD3, HIC1, JUN, JUNB, JUND, MDM2, MEN1, MYB, MYC, MYCN, NF1, NFKB1, PML, RARA, RB1, REL, RUNX1, RUNX3, SMAD4, STAT3, TGFB1, TNF, TP53, TP73, TSC1, VHL, WT1, ZHX2.
  Epithelial-to-Mesenchymal Transition: BRCA2, CDKN2B, CTNNB1, ERBB2, HGF, JAK2, KIT, MCL1, NF1, RUNX3, S100A4, SMAD4, TGFB1, VHL.
  Angiogenesis: AKT1, CTNNB1, EGF, ERBB2, NF1, PML, RUNX1, TGFB1.
  Apoptosis: BAX, BCL2, BCL2L1, BRCA1, CASP8, E2F1, MCL1, MGMT, TNF, VHL.
  Cell Adhesion: APC, CDH1, CDKN2A, CTNNB1, KITLG, NF1, NF2, TGFB1.
  Cell Cycle: ATM, BRCA1, BRCA2, CCND1, CDK4, CDKN1A, CDKN2A, CDKN2B, CDKN3, E2F1, HGF, MEN1, STK11, TP53.  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创