Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 基因表达PCR芯片 > 肝毒性基因表达PCR芯片
      肝毒性基因表达PCR芯片检测84个关键基因的表达,这些基因是潜在的肝毒性生物标志物。芯片包含与五种主要药物导致的肝毒性疾病相关的潜在生物学标志物基因,这些疾病包括:胆汁淤积、脂肪变性、磷脂、非遗传毒性发生肝致癌和坏死,以及广义的肝毒性药物引起的肝毒性疾病。通过实时定量PCR的方法,研究者即能够利用该芯片简单可靠地同时检测肝毒性反应相关的基因表达。
      肝毒性基因表达PCR芯片检测84个关键基因的表达,这些基因是潜在的肝毒性生物标志物。芯片包含与五种主要药物导致的肝毒性疾病相关的潜在生物学标志物基因,这些疾病包括:胆汁淤积、脂肪变性、磷脂、非遗传毒性发生肝致癌和坏死,以及广义的肝毒性药物引起的肝毒性疾病。通过实时定量PCR的方法,研究者即能够利用该芯片简单可靠地同时检测肝毒性反应相关的基因表达。
  Cholestasis: ABCB1, ABCB4, ABCC2, ABCC3, ATP8B1, ICAM1, OSTALPHA, PDYN, RDX.
  Steatosis: Up-Regulated: CD36, FASN, LPL, SCD.
  Down-Regulated: PPARA, SREBF1.
  Phospholipidosis: Up-Regulated: ASAH1, FABP1, HPN, LSS, MRPS18B, S100A8, SERPINA3, WIPI1
  Down-Regulated: SLC2A3, TAGLN.
  Regulated: ABCB1, FXC1.
  HePAtotoxicity: Up-Regulated: ALDOA, APEX1, BTG2, CASP3, CCNG1, CRYL1, DDIT4L, DNAJB11, DNAJC3, GADD45A, GCLC, GSR, HMOX1, HYOU1, KRT18, KRT8, NQO1, PLA2G12A, SLC17A3, TXNRD1, YRDC.
  Down-Regulated: AVPR1A, BHMT, CA3, CXCL12, CYP1A2, FADS1, FMO1, HAO2, IGFALS, MBL2, RB1, THRSP.
  Regulated: ABCB11, FXC1, MAOB, PYGL.
  Nongenotoxic HePAtocarcinogenicity: Up-Regulated: ALDOA, APEX1, BTG2, CCNG1, CDKN1A, DDX39A, KRT8, KRT18, MRPS18B, TXNRD1.
  Necrosis: Up-Regulated: CD68, COL4A1, IL6ST, IPO4, MAP3K6, NUS1, OSMR, PSME3, SERPINE1, SKIL, SLC39A6, TMEM2.
  Down-Regulated: CDC14B, FAM158A, KIAA1370, L2HGDH, LGR5, MCM10, MLXIPL, RHBG.
  Regulated: CDKN1A, DDX39A.  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创