Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 基因表达PCR芯片 > 内皮细胞生物学基因表达PCR芯片
      内皮细胞生物学基因表达PCR芯片可用于研究与血管内皮细胞生物学有关的84个基因的表达。该芯片包含的基因参与血管生成,血管内皮细胞激活和内皮细胞损伤。利用该芯片研究者即能够利用该芯片简单可靠地同时检测与动脉粥样硬化有关的基因表达。
      内皮细胞生物学基因表达PCR芯片可用于研究与血管内皮细胞生物学有关的84个基因的表达。该芯片包含的基因参与血管生成,血管内皮细胞激活和内皮细胞损伤。利用该芯片研究者即能够利用该芯片简单可靠地同时检测与动脉粥样硬化有关的基因表达。
  Angiogenesis: ANGPT1, CCL2 (MCP-1), CCL5 (RANTES), CX3CL1, EDN1, EDNRA, ENG (EVI-1), F3, FASLG (TNFSF6), FGF1, FGF2 (bFGF), FLT1, FN1, HIF1A, HMOX1, IL1B, IL6, ITGA5, ITGAV, ITGB1, ITGB3, KDR, KIT (CD117), KLK3, MMP2, MMP9, NOS3 (eNOS), NPPB, NPR1, PF4, PGF, PLAU (uPA), PTGS2 (COX2), SERPINE1 (PAI-1), SPHK1, TEK (TIE2), THBS1, TYMP, VEGFA.
  Vasoconstriction & Vasodilation: ACE, AGT, AGTR1, ALOX5, APOE, CALCA, CAV1, CX3CL1, EDN1, EDN2, EDNRA, F2R, HMOX1, ICAM1, NOS3 (eNOS), NPPB, NPR1, PTGIS, PTGS2 (COX2), SOD1.
  Inflammatory Response: ACE, AGT, AGTR1, ALOX5, APOE, CALCA, CCL2 (MCP-1), CCL5 (RANTES), CX3CL1, EDNRA, F2R, F3, FN1, HIF1A, HMOX1, IL1B, IL6, NPPB, PTGS2 (COX2), SELE, SPHK1, TGFB1, THBS1, TNF, VCAM1.
  Apoptosis: ANXA5, BAX, BCL2, BCL2L1 (BCL-X), CASP1 (ICE), CASP3, CAV1, CCL2 (MCP-1), CCL5 (RANTES), CFLAR (CASPER), CX3CL1, EDN1, EDNRA, FAS (TNFRSF6), FASLG (TNFSF6), FGF2, HIF1A, HMOX1, IL1B, IL3, IL6, IL7, OCLN, PF4, PTK2, SPHK1, TEK (TIE2), THBS1, TNF, TNFSF10 (TRAIL).
  Cell Adhesion: ADAM17 (CD156B), AGT, BCL2, CALCA, CDH5, COL18A1 (Endostatin), CX3CL1, ENG (EVI-1), FGF1, FN1, ICAM1, IL1B, ITGA5, ITGAV, ITGB1, ITGB3, KDR, PDGFRA, PECAM1, PLAU (uPA), PLG, PTK2, SELE, SELL (LECAM1), SELPLG (P-selectin), SERPINE1 (PAI-1), TGFB1, THBS1, TNF, VCAM1, VEGFA, VWF.
  Coagulation: ANXA5, CAV1, EDN1, F2R, F3, FN1, MMP1, PECAM1, PF4, PLAT (tPA), PLAU (uPA), PLG, PROCR, PTK2, SELL (LECAM1), SELPLG (P-selectin), SERPINE1 (PAI-1), TEK (TIE2), TFPI, THBD, THBS1, TIMP1, VWF.
  Platelet Activation: APOE, CX3CL1, F2R, FN1, IL11, IL6, ITGB3, NOS3 (eNOS), PDGFRA, PECAM1, PF4, PLG, SERPINE1 (PAI-1), SOD1, TGFB1, THBD, THBS1, TIMP1, VEGFA, VWF.  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创