Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 基因表达PCR芯片 > 先兆子痫基因表达PCR芯片
      先兆子痫基因表达PCR芯片可以同时检测影响胎盘发育失调的84个关键基因的表达。先兆子痫主要的研究方向集中在明确妇女在怀孕期间是否产生先兆子痫的高风险。此外,研究还涉及明确先兆子痫的关键基因及新的治疗靶点,抑制或逆转的条件。利用实时定量PCR,研究者可以方便并且可信地对先兆子痫相关基因进行同时检测。
      先兆子痫基因表达PCR芯片可以同时检测影响胎盘发育失调的84个关键基因的表达。先兆子痫主要的研究方向集中在明确妇女在怀孕期间是否产生先兆子痫的高风险。此外,研究还涉及明确先兆子痫的关键基因及新的治疗靶点,抑制或逆转的条件。利用实时定量PCR,研究者可以方便并且可信地对先兆子痫相关基因进行同时检测。
  Placental Genes Dysregulated During Pre-eclampsia: Early-Onset: ABCG2 (BCRP), ANGPT2, ATP1B1, BCL6, BHLHE40, CFD, COL14A1, CRH, DCN, DUSP1, F5, FABP4, FLT1 (VEGFR1), FSTL3, HGF, HSD17B1, HTRA1, IGF1, INHA, INHBA, LEP, LPL, MMP12, SOD1, SPP1, VCAN.
  Late-Onset: ABCC1 (MRP1), ABCG2, APLN, ATP2A2, BCL6, BHLHE40, C3, CAV1, CD40LG (TNFSF5), CDH13, CLU, CP, CRH, CRHBP, CXCL9, CYP26A1, DUSP1 (PTPN16), F5, FLT1, FSTL3, HBEGF (DTR), HP, HSD17B1, HSP90AA1, HTR3A, HTRA1, IFNG, IGFBP3, IL11, IL15, IL1A, INHA, INHBA, ITGB3, KIT (CD117), KRT19, LEP, MAS1, NCAM1, NDRG1, NTRK2, PDGFD, PGR, QPCT, SERPINA3, SOD1, SPP1, STAT1, TAC1, TGFB1, TREM1.
  Genes Involved in Pregnancy: Pregnancy Maintenance: ADM, ANGPT2, CRH, CRHBP, DCN, FLT1 (VEGFR1), HIF1A, HLA-G, IL11, KRT19, LEP, PGF, PGR, SOD1, TAC3, TGFB1.
  Angiogenesis: ANGPT2, C3, CCL2 (MCP-1), CDH13, CXCL10 (INP10), DCN, ENG (EVI-1), FLT1 (VEGFR1), FLT4 (VEGFR2), HIF1A, IL18, IL1A, IL6, IL8, ITGB3, MMP9, NDRG1, NOS3 (eNOS), PGF, TEK (TIE2), VEGFA.
  Vasodilation: ADM, AGTR1, APLN, MAS1, NOS3 (eNOS).
  Tissue Remodeling: MMP9, MMP12, PAPPA2, SERPINA3.
  Inflammation: AGTR1, BCL6, C3, CCL2 (MCP-1), CD40LG (TNFSF5), CRH, CXCL10 (INP10), CXCL9 (MIG), FABP4, IL10, IL15, IL18, IL1A, IL2, IL6, IL8, SERPINA3, SPP1, TAC1, TGFB1, TNF.
  Oxidative Stress: CLU, CYP26A1, DUSP1 (PTPN16), HIF1A, MMP9, SOD1.
  Adhesion: CAV1, CD40LG (TNFSF5), CDH13, COL14A1, ENG (EVI-1), FSTL3, ITGB3, NCAM1, SPP1, VCAN.
  Cells Involved in Pre-eclampsia: Th1 Cells: CD40LG (TNFSF5), IFNG, IL18, IL2, STAT1, TNF, VEGFA.
  Endothelial Cells: ANGPT2, CAV1, CCL2 (MCP-1), CD40LG (TNFSF5), CDH13, EDN1, FLT4 (VEGFR2), HIF1A, ITGB3, NOS3 (eNOS), TEK (TIE2), TGFB1, VEGFA.
  Neutrophils: CCL2 (MCP-1), EDN1, IFNG, IL6, IL8, TREM1.
  Natural Killer Cells: IL2, IL15, IL18.
  Hemostasis & Heme Metabolism: ABCG2 (BCRP), ATP1B1, ATP2A2, C3, CFD, CYP26A1, F5, HP, INHA, INHBA.
  Hormones & Growth Factors: ADM, APLN, CRH, CRHBP, EDN1,
  HBEGF (DTR), HGF, IGF1, INHA, INHBA, LEP, PDGFD, PGF, QPCT, TAC1, TAC3.
  Signal Transduction: Nitric Oxide Signaling: CAV1, EDN1, ENG (EVI-1), HSP90AA1, NOS3 (eNOS).
  Insulin Signaling: HTRA1, IGF1, IGFBP3.  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创