Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 基因表达PCR芯片 > 信号转导通路搜寻基因表达PCR芯片
     信号转导通路搜寻基因表达PCR芯片可以同时检测响应信号转导通路激活或抑制的84个关键基因的表达。该芯片包括10个常用的信号转导研究通路,包括发育,免疫,代谢的重要途径,及应激活化过程中的靶基因。芯片的结果可以有效揭示可能激活或抑制的相关通路,为后续研究提供方向。利用该芯片,研究者可以方便并且可信地对细胞信号传导通路相关基因进行同时检测。
      信号转导通路搜寻基因表达PCR芯片可以同时检测响应信号转导通路激活或抑制的84个关键基因的表达。该芯片包括10个常用的信号转导研究通路,包括发育,免疫,代谢的重要途径,及应激活化过程中的靶基因。芯片的结果可以有效揭示可能激活或抑制的相关通路,为后续研究提供方向。利用该芯片,研究者可以方便并且可信地对细胞信号传导通路相关基因进行同时检测。
  TGFß Pathway: ATF4, CDKN1B (p27KIP1), EMP1, GADD45B, HERPUD1, IFRD1, MYC, TNFSF10 (TRAIL).
  WNT Pathway: AXIN2, CCND1, CCND2, DAB2, FOSL1 (FRA-1), MMP7 (Matrilysin), MYC, PPARD, WISP1.
  NFκB Pathway: BCL2A1 (Bfl-1/A1), BCL2L1 (BCL-X), BIRC3 (c-IAP1), CCL5 (RANTES), CSF1 (MCSF), ICAM1, IFNG, STAT1, TNF.
  JAK/STAT Pathway: JAK1, 2 / STAT1: IRF1. STAT3: BCL2L1 (BCL-X), CCND1, CEBPD, LRG1, MCL1, SOCS3.
  STAT5: BCL2L1 (BCL-X), CCND1, SOCS3. JAK1, 3 / STAT6: FCER2, GATA3.
  p53 Pathway: BAX, BBC3, BTG2, CDKN1A (p21CIP1/WAF1), EGFR, FAS (TNFRSF6), GADD45A, PCNA, RB1.
  Notch Pathway: HES1, HES5, HEY1, HEY2, HEYL, ID1, JAG1, LFNG, NOTCH1.
  Hedgehog Pathway: BCL2, BMP2, BMP4, PTCH1, WNT1, WNT2B, WNT3A, WNT5A, WNT6.
  PPAR Pathway: ACSL3, ACSL4, ACSL5, CPT2, FABP1, OLR1, SLC27A4, SORBS1.
  Oxidative Stress: FTH1, GCLC, GCLM, GSR, HMOX1, NQO1, SQSTM1, TXN, TXNRD1.
  Hypoxia: ADM, ARNT, CA9, EPO, HMOX1, LDHA, SERPINE1 (PAI-1), SLC2A1, VEGFA.
     更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创