Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > AKT/PKB信号通路磷酸化抗体芯片
  产品描述:检测216种AKT/PKB信号通路相关蛋白磷酸化
  检测位点:
  14-3-3theta/tau(Ab-232),14-3-3theta/tau(Phospho-Ser232),14-3-3zeta(Ab-58) ,14-3-3zeta(Phospho-Ser58),14-3-3zeta/delta(Ab-232),14-3-3zeta/delta(Phospho-Thr232),6-Phosphofructo-2-Kinase(PFKFB2)(inter),6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase2(PFKFB2)(Ab-483),6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2 (PFKFB2) (Phospho-Ser483) ,AKT (Ab-308) ,AKT (Ab-326),AKT (Ab-473) ,AKT (N-term),AKT (Phospho-Ser473) ,AKT (Phospho-Thr308) ,AKT (Phospho-Tyr326),AKT1 (Ab-124),AKT1 (Ab-246),AKT1 (Ab-450),AKT1 (Ab-474),AKT1 (Ab-72),AKT1 (Phospho-Ser124),AKT1 (Phospho-Ser246),AKT1 (Phospho-Thr450),AKT1 (Phospho-Thr72),AKT1 (Phospho-Tyr474),AKT1/2/3 (Ab-315),AKT1S1 (Ab-246),AKT1S1 (Phospho-Thr246),AKT2 (Ab-474) ,AKT2 (Phospho-Ser474) ,BAD (Ab-112) ,BAD(Ab-134),BAD(Ab-136) ,BAD(Ab-155) ,BAD(Ab-91/128),BAD(Phospho-Ser112) ,BAD(PhosphoSer134),BAD(PhosphoSer136) ,BAD(Phospho-Ser155) ,BAD(Phospho-Ser91/128),BAX(Ab-167),Bax(N-term),BCL-2(Ab-56) ,BCL-2(Ab-69),BCL-2(Ab-70) ,BCL-2(Phospho-Ser70) ,BCL-2(Phospho-Ser87),BCL-2 (Phospho-Thr56) ,BCL-2 (Phospho-Thr69),BIM (Ab-69/65) ,BIM (Phospho-Ser69/65) ,Cyclin D1 (Ab-286),CyclinD1(Phospho-Thr286),eNOS(Ab-1177) ,eNOS(Ab495) ,eNOS(Ab615),eNOS(PhosphoSer1177) ,eNOS(Phospho-Ser615),eNOS(Phospho-Thr495) ,FAK(Ab-397) ,FAK(Ab-407),FAK(Ab-576),FAK(Ab-861) ,FAK(Ab-910),FAK(Ab-925) ,FAK(Phospho-Ser910),FAK(Phospho-Tyr397),FAK(Phospho-Tyr407),FAK(Phospho-Tyr576),FAK(Phospho-Tyr861) ,FAK(Phospho-Tyr925) ,FKHR(Ab-256) ,FKHR(Ab-319) ,FKHR(Phospho-Ser256) ,FKHR(Phospho-Ser319) ,FOXO1/3/4-PAN(Ab-24/32),FOXO1/3/4-PAN (Phospho-Thr24/32),FOXO1A(Ab329),FOXO1A(PhosphoSer329),FOXO1A/3A(Phospho-Ser322/325),Gab1 (Ab-627) ,Gab1 (Ab-659),Gab1 (Phospho-Tyr627) ,Gab1 (Phospho-Tyr659),Gab2 (Ab-623),Gab2 (Phospho-Tyr643),GABABreceptor(C-term),GABA-RB(Ab-434) ,GABA-RB(Phospho-Ser434),GSK3a-b (Ab-216/279),GSK3a-b(Phospho-Tyr216/279),GSK3α(Ab-21) ,GSK3α(Phospho-Ser21) ,GSK3β(Ab-9) ,GSK3β(Phospho-Ser9) ,IKKα(Ab-23) ,IKKα(Phospho-Thr23) ,IKKa/b(Ab-180/181),IKKa/b(Phospho-Ser180/181),IRS-1(Ab-307) ,IRS-1(Ab-312) ,IRS-1(Ab-323),IRS-1(Ab-636) ,IRS-1(Ab-639) ,IRS-1(Ab-794),IRS-1(Phospho-Ser1101),IRS-1(Phospho-Ser307) ,IRS-1(Phospho-Ser312) ,IRS-1(Phospho-Ser323),IRS-1 (Phospho-Ser612),IRS-1 (Phospho-Ser636) ,IRS-1 (Phospho-Ser639) ,IRS-1 (Phospho-Ser794),JAK1 (Ab-1022) ,JAK1 (Phospho-Tyr1022) ,LYN (Ab-507),LYN (Phospho-Tyr507),MDM2 (Ab-166),MDM2 (Phospho-Ser166),mTOR(Ab-2446),mTOR(Ab-2448) ,mTOR(Ab-2481),mTOR(Phospho-Ser2448) ,mTOR(Phospho-Ser2481),mTOR(Phospho-Thr2446),MYT1(Ab-83),p21Cip1(Ab-145) ,p21Cip1(Phospho-Thr145) ,p27Kip1 (Ab-10),p27Kip1 (Ab-187),p27Kip1 (Phospho-Ser10) ,p27Kip1 (Phospho-Thr187) ,p53 (Ab-15) ,p53 (Ab-18) ,p53 (Ab-20),p53 (Ab-315) ,p53(Ab-33) ,p53(Ab-37) ,p53(Ab-376),p53(Ab-378),p53 (Ab-387),p53(Ab-392),p53(Ab-46) ,p53(Ab-6) ,p53(Ab-9) ,p53(Phospho-Ser15) ,p53(Phospho-Ser20),p53(Phospho-Ser315) ,p53(Phospho-Ser33) ,p53(Phospho-Ser366),p53(Phospho-Ser37) ,p53(Phospho-Ser378),p53 (Phospho-Ser392),p53 (Phospho-Ser46) ,p53 (Phospho-Ser6) ,p53 (Phospho-Ser9) ,p53 (Phospho-Thr18) ,p53 (Phospho-Thr81),p70S6K (Ab-229),p70S6K (Ab-371),p70S6K (Ab-411) ,p70S6K (Ab-418),p70S6K(Ab-421),p70S6K(Ab-424) ,p70S6K(Ab-427),p70S6K(Phospho-Ser371),p70S6K(Phospho-Ser411) ,p70S6K (Phospho-Ser418),p70S6K(Phospho-Ser424) ,p70S6K(Phospho-Thr229),p70S6K (Phospho-Thr389),p70S6K(Phospho-Thr421),p70S6K-beta(Ab-423),p70S6K-beta(Phospho-Ser423),Paxillin (Ab-118) ,Paxillin(Ab-31) ,Paxillin(Phospho-Tyr118) ,Paxillin(Phospho-Tyr31) ,PDK1(Ab-241) ,PDK1 (Phospho-Ser241) ,PI3-kinasep85-alpha(Phospho-Tyr607),PI3-kinasep85-subunitalpha/gamma(Ab-467/199),PI3-kinasep85-subunitalpha/gamma(Phospho-Tyr467/Tyr199),PIP5K(inter),PIP5K(Phospho-Ser307),PP2A-a(Ab-307),PP2A-a(Phospho-Tyr307),PTEN(Ab-370) ,PTEN(Ab-380) ,PTEN(Ab-380/382/383) ,PTEN(Phospho-Ser370) ,PTEN(Phospho-Ser380) ,PTEN(Phospho-Ser380/Thr382/Thr383) ,RapGEF1(Phospho-Tyr504),S6RibosomalProtein(Ab-235),S6RibosomalProtein(Phospho-Ser235) ,S6K(inter),S6Kα6(inter),SYK(Ab-348),SYK(Ab-525),SYK(inter),SYK(Phospho-Tyr323),SYK(Phospho-Tyr348),SYK(Phospho-Tyr525),SYN1-Synapsin1(Ab-62),SYN1-Synapsin1(Phospho-Ser62),Tuberin(Ab-981),Tuberin/TSC2(Ab-1462),Tuberin/TSC2(Ab-939),Tuberin/TSC2(Phospho-Ser939),Tuberin/TSC2(Phospho-Thr1462),WEE1 (Ab-53),WEE1 (Phospho-Ser642),XIAP (Ab-87),XIAP (Phospho-Ser87)

  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
     细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创