Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > AKT信号通路磷酸化抗体芯片
  产品描述:检测137种AKT信号通路相关蛋白磷酸化
   检测位点:
  4EBP1(Ab36) ,4EBP1(Ab45) ,4EBP1(PhosphoThr36) ,4EBP1(PhosphoThr45) ,AFX(Ab197) ,AFX(PhosphoSer197) ,Akt(Ab308) ,Akt(Ab473) ,Akt(PhosphoSer473) ,Akt(PhosphoThr308) ,Akt2(Ab-474) ,Akt2(PhosphoSer474) ,ASK1(Ab83) ,ASK1(Ab966) ,ASK1(PhosphoSer83) ,ASK1(Phospho-Ser966) ,BAD(Ab112) ,BAD(Ab136) ,BAD(Ab155) ,BAD(PhosphoSer112) ,BAD(PhosphoSer136) ,BAD(Phospho-Ser155) ,BCL-2(Ab-56) ,BCL-2(Ab-70) ,BCL-2(Phospho-Ser70) ,BCL-2(Phospho-Thr56) ,BCL-XL(Ab62) ,BCLXL(PhosphoSer62) ,cJun(Ab170) ,cJun(Ab239) ,cJun(Ab243) ,cJun(Ab63) ,cJun(Ab73) ,cJun(Ab91) ,cJun(Ab93) ,cJun(PhosphoSer243) ,cJun(PhosphoSer63) ,cJun(PhosphoSer7),cJun(PhosphoThr239) ,cJun(PhosphoThr91) ,cJun(PhosphoThr93) ,cJun(PhosphoTyr170) ,cKit(Ab721) ,cKit(PhosphoTyr721) ,elF4E(Ab209) ,elF4E(PhosphoSer209) ,FAK(Ab397) ,FAK(Ab861) ,FAK(Ab925) ,FAK(PhosphoTyr861) ,FAK(PhosphoTyr925) ,FKHR(Ab256) ,FKHR(Ab319) ,FKHR(PhosphoSer256) ,FKHR(Phopho-Ser319) ,FKHRL1(Ab-253),FKHRL1(PhosphoSer253),Gab1(Ab627) ,Gab1(PhosphoTyr627) ,GSK3 alpha(Ab-21),GSK3 alpha(Phospho-Ser21),GSK3beta(Ab-9) ,GSK3beta(PhosphoSer9) ,IKBalpha(Ab-32/36) ,IKB-alpha(Ab-42) ,IKB-alpha(Phospho-Ser32/Phospho-Ser36),IKB-alpha(Phospho-Tyr42) ,IKK alpha(Ab-23) ,IKK alpha(Phospho-Thr23) ,IRS1(Ab307) ,IRS1(Ab312) ,IRS1(Ab636) ,IRS1(Ab639) ,IRS-1(Phospho-Ser307) ,IRS-1(Phospho-Ser312) ,IRS1(PhosphoSer636) ,IRS1(PhosphoSer639) ,JAK1(Ab-1022) ,JAK1(PhosphoTyr1022) ,JAK2(Ab1007) ,JAK2(Ab221) ,JAK2(PhosphoTyr1007) ,JAK2(Phospho-Tyr221) ,Met(Ab1234) ,Met(Ab1349) ,Met(PhosphoTyr1234) ,Met(PhosphoTyr1349) ,p21Cip1(Ab145) ,p21Cip1(PhosphoThr145) ,p27Kip1(Ab10),p27Kip1(Ab187),p27Kip1(PhosphoSer10) ,p27Kip1(Phospho-Thr187) ,p53(Ab15) ,p53(Ab18) ,p53(Ab315) ,p53(Ab33) ,p53(Ab37) ,p53(Ab46) ,p53(Ab6) ,p53(Ab9) ,p53(Phospho-Ser15) ,p53(Phospho-Ser315) ,p53(Phospho-Ser33) ,p53(Phospho-Ser37) ,p53(Phospho-Ser46) ,p53(Phospho-Ser6),p53(Phospho-Ser9),p53(Phospho-Thr18),p70S6Kinase(Ab-411),p70S6Kinase(Ab424) ,p70S6Kinase(PhosphoSer411) ,p70S6Kinase(PhosphoSer424) ,Paxillin(Ab118) ,Paxillin(Ab31) ,Paxillin(PhosphoTyr118) ,Paxillin(PhosphoTyr31) ,PDK1(Ab241) ,PDK1(PhosphoSer241) ,PTN(Ab370) ,PTEN(Ab38,PTEN(Ab380/382/383) ,PTEN(PhosphoSer370) ,PTEN(PhosphoSer380) ,PTEN(Phospho-Ser380/Phospho-Thr382/PhosphoThr383) ,Pyk2(Ab402) ,Pyk2(PhosphoTyr402) ,Raf1(Ab-259) ,Raf1(Ab-338) ,Raf1(Phospho-Ser259),Raf1(Phospho-Ser338),S6RibosomalProtein(Ab-235),S6RibosomalProtein(Phospho-Ser235) ,Zap-70(Ab-319) ,Zap-70(Ab-493) ,Zap-70(Phospho-Tyr319) ,Zap-70(Phospho-Tyr493)

  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创