Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > 肿瘤/凋亡信号通路磷酸化抗体芯片
  产品描述:检测155种肿瘤相关凋亡信号通路蛋白磷酸化
  检测位点:
  AFX(Ab197) ,AFX(PhosphoSer197) ,ASK1(Ab83) ,ASK1(Ab966) ,ASK1(PhosphoSer83) ,ASK1(PhosphoSer966) ,ATM(Ab1981) ,BAD(Ab112) ,BAD(Ab136) ,BAD(Ab155) ,BAD(PhosphoSer112) ,BAD(Phospho-Ser136) ,BAD(Phospho-Ser155) ,BCL2(Ab56) ,BCL2(Ab70) ,BCL2(PhosphoSer70) ,BCL2(Phospho-Thr56) ,BCL-XL(Ab-62) ,BCL-XL(Phospho-Ser62) ,CDC2(Ab-15) ,CDC2(Phospho-Tyr15) ,cdc25A (Ab-75) ,cdc25A(PhosphoSer75) ,cdc25C(Ab216) ,cdc25C(PhosphoSer216) ,CDK2(Ab160) ,CDK2(Phospho-Thr160) ,CREB(Ab-129) ,CREB(Ab133) ,CREB(PhosphoSer129) ,CREB(PhosphoSer133) ,FKHR(Ab-256) ,FKHR(Ab319) ,FKHR(PhosphoSer256) ,FKHR(PhosphoSer319) ,FKHRL1(Ab253) ,FKHRL1(Phospho-Ser253) ,GSK3 alpha(Ab-21) ,GSK3 alpha(Phospho-Ser21) ,GSK3 beta(Ab9) ,GSK3beta(Phospho-Ser9) ,HSP27(Ab78) ,HSP27(Ab82) ,HSP27(Ab15) ,HSP27(PhosphoSer15) ,HSP27(PhosphoSer78) ,HSP27(Phospho-Ser82) ,IKB-alpha(Ab-32/36) ,IKB-alpha(Ab-42) ,IKB-alpha(Phospho-Ser32/Phospho-Ser36) ,IKB-alpha(Phospho-Tyr42) ,IKKalpha(Ab23) ,IKKalpha(PhosphoThr23) ,IRS1(Ab307) ,IRS1(Ab-312) ,IRS-1(Ab-636) ,IRS-1(Ab-639) ,IRS-1(Phospho-Ser307) ,IRS-1(Phospho-Ser312) ,IRS1(Phospho-Ser636) ,IRS-1(Phospho-Ser639) ,JAK1(Ab-1022) ,JAK1(Phospho-Tyr1022) ,JAK2(Ab-1007) ,JAK2(Ab-221) ,JAK2(PhosphoTyr1007) ,JAK2(PhosphoTyr221) ,NFKBp100/p52(Ab865) ,NFKBp100/p52(Ab869),NFKBp100/p52(PhosphoSer865) ,NFKBp100/p52(PhosphoSer869) ,NFKBp105/p50(Ab932) ,NFKBp105/p50(Ab337) ,NFKBp105/p50(Ab893) ,NFKBp105/p50(Ab907) ,NFKBp105/p50(PhosphoSer337) ,NFKBp105/p50(PhosphoSer893) ,NFKBp105/p50(PhosphoSer907) ,NFKBp105/p50(PhosphoSer932) ,NFKB-p65(Phospho-Ser311) ,NFKB-p65(Ab-254) ,NFKB-p65(Ab-276) ,NFKB-p65(Ab-311) ,NFKB-p65(Ab-435) ,NFKB-p65(Ab-468) ,NFKB-p65(Ab-529) ,NFKB-p65(Ab-536) ,NFKB-p65(PhosphoSer276) ,NFKB-p65(Phospho-Ser468) ,NFKB-p65(Phospho-Ser529) ,NFKB-p65(Phospho-Ser536) ,NFKBp65(Phospho-Thr254) ,NFKB-p65(Phospho-Thr435) ,p44/42 MAP Kinase (Ab202) ,p44/42MAPKinase(Ab204) ,p44/42 MAP Kinase(Phospho-Thr202) ,p44/42 MAP Kinase(Phospho-Tyr204) ,p53(Ab15) ,p53(Ab-18) ,p53(Ab-315) ,p53(Ab-33) ,p53(Ab-37) ,p53(Ab-46) ,p53(Ab-6) ,p53(Ab-9) ,p53(Phospho-Ser15) ,p53(Phospho-Ser315) ,p53(PhosphoSer33) ,p53(PhosphoSer37) ,p53(PhosphoSer46) ,p53(PhosphoSer6) ,p53(Phospho-Ser9) ,p53(Phospho-Thr18) ,p70 S6 Kinase (Ab-411) ,p70 S6 Kinase (Ab-424) ,p70 S6 Kinase (Phospho-Ser411) ,p70 S6 Kinase (Phospho-Ser424) ,PKC delta (Ab-645) ,PKC delta (Phospho-Ser645) ,PKC theta (Ab-676) ,PKC theta (Phospho-Ser676) ,PTEN(Ab-370) ,PTEN(Ab-380) ,PTEN(Ab-380/382/383) ,PTEN(Phospho-Ser370) ,PTEN(Phospho-Ser380) ,PTEN(Phospho-Ser380/Phospho-Thr382/Phospho-Thr383) ,Raf1(Ab-259) ,Raf1(Ab-338) ,Raf1(Phospho-Ser259) ,Raf1(Phospho-Ser338) ,S6 Ribosomal Protein(Ab-235),S6 Ribosomal
  Protein(Phospho-Ser235) ,Src(Ab-418) ,Src(Ab-529) ,Src(Phospho-Tyr418) ,Src(Phospho-Tyr529) ,STAT1(Ab-701) ,STAT1(Ab-727) ,STAT1(Phospho-Ser727) ,STAT1(Phospho-Tyr701) ,STAT3(Ab-705) ,STAT3(Ab-727) ,STAT3(Phospho-Ser727) ,STAT3(Phospho-Tyr705) ,STAT4(Ab-693) ,STAT4(Phospho-Tyr693) ,STAT5A (Ab-694) ,STAT5A (Ab-780) ,STAT5A (Phospho-Ser780) ,STAT5A (Phospho-Tyr694) ,STAT6(Ab-641) ,STAT6(Ab-645) ,STAT6(Phospho-Thr645) ,STAT6(Phospho-Tyr641)
   

  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创