Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > 细胞周期调控磷酸化抗体芯片
  产品描述:检测238种细胞周期调控及DNA损伤修复相关蛋白磷酸化
  检测位点:
  14-3-3 theta/tau (Ab-232),14-3-3 theta/tau (Phospho-Ser232),14-3-3 zeta (Ab-58) ,14-3-3 zeta (Phospho-Ser58),14-3-3 zeta/delta (Ab-232),14-3-3 zeta/delta (Phospho-Thr232),Abl1 (Ab-204),Abl1 (Ab-754/735),Abl1 (Phospho-Thr754/735),Abl1 (Phospho-Tyr204),Abl1 (Phospho-Tyr412),AKT (Ab-308) ,AKT (Ab-326),AKT (Ab-473) ,AKT (Phospho-Ser473) ,AKT (Phospho-Thr308) ,AKT (Phospho-Tyr326),AKT1 (Ab-124),AKT1 (Ab-246),AKT1 (Ab-450),AKT1 (Ab-474),AKT1 (Ab-72),AKT1 (Phospho-Ser124),AKT1 (Phospho-Ser246),AKT1 (Phospho-Thr450),AKT1 (Phospho-Thr72),AKT1 (Phospho-Tyr474),AKT2 (Ab-474) ,AKT2 (Phospho-Ser474) ,ATM (Ab-1981) ,ATRIP (Ab-68/72),ATRIP (Phospho-Ser68/72),BRCA1 (Ab-1423) ,BRCA1 (Ab-1457),BRCA1 (Ab-1524) ,BRCA1 (Phospho-Ser1423) ,BRCA1 (Phospho-Ser1457),BRCA1 (Phospho-Ser1524) ,c-Abl (Ab-412) ,c-Abl (Phospho-Tyr245),c-Abl (Phospho-Tyr412) ,CDC2 (Ab-15),CDC2 (Phospho-Tyr15) ,CDC25A (Ab-124),CDC25A (Ab-75) ,CDC25A (Phospho-Ser124),CDC25A (Phospho-Ser75) ,CDC25B (Ab-323),CDC25B (Ab-353),CDC25B (Phospho-Ser323),CDC25B (Phospho-Ser353),CDC25C (Ab-216) ,CDC25C (Phospho-Ser216) ,CDC25C (Phospho-Thr48),CDK1/CDC2 (Ab-14),CDK1/CDC2 (Phospho-Thr14),CDK2 (Ab-160) ,CDK2 (Phospho-Thr160) ,CDK7 (Ab-170),CDK7 (Phospho-Thr170),Chk1 (Ab-280) ,Chk1 (Ab-286),Chk1 (Ab-317) ,Chk1 (Ab-345) ,Chk1 (Phospho-Ser280) ,Chk1 (Phospho-Ser286),Chk1 (Phospho-Ser296),Chk1 (Phospho-Ser301),Chk1 (Phospho-Ser317) ,Chk1 (Phospho-Ser345) ,Chk2 (Ab-383),Chk2 (Ab-387),Chk2 (Ab-516) ,Chk2 (Ab-68) ,Chk2 (Phospho-Ser516) ,Chk2 (Phospho-Thr383),Chk2 (Phospho-Thr387),Chk2 (Phospho-Thr68) ,Cyclin A(A1/A2) (inter),Cyclin A1 (C-term),Cyclin B1 (Ab-126),Cyclin B1 (Ab-147),Cyclin B1 (Phospho-Ser126),Cyclin B1 (Phospho-Ser147),Cyclin D1 (Ab-286),Cyclin D1 (Phospho-Thr286),Cyclin D2 (Ab-280),Cyclin D3 (Ab-283),Cyclin D3 (Phospho-Thr283),Cyclin E1 (Ab-395),Cyclin E1 (Ab-77),Cyclin E1 (Phospho-Thr395),Cyclin E1 (Phospho-Thr77),Cyclin E2 (Ab-392),DNA-PK (Ab-2638),DNA-PK (Ab-2647),DNA-PK (Phospho-Thr2638),DNA-PK (Phospho-Thr2647),E2F1 (Ab-433),E2F1 (Phospho-Thr433),E2F2 (inter),E2F4 (N-term),E2F6 (inter),FKHR (Ab-256) ,FKHR (Ab-319) ,FKHR (Phospho-Ser256) ,FKHR (Phospho-Ser319) ,FKHRL1 (Ab-253) ,FKHRL1 (Phospho-Ser253) ,FOXO1/3/4-PAN (Ab-24/32),FOXO1/3/4-PAN (Phospho-Thr24/32),FOXO1A (Ab-329),FOXO1A (Phospho-Ser329),FOXO1A/3A (Phospho-Ser322/325),GSK3a-b (Ab-216/279),GSK3a-b (Phospho-Tyr216/279),GSK3beta (Ab-9) ,GSK3beta (Phospho-Ser9) ,HDAC1 (Ab-421),HDAC1 (Phospho-Ser421),HDAC10 (inter),HDAC2 (Ab-394) ,HDAC2 (Phospho-Ser394),HDAC3 (Ab-424),HDAC3 (Phospho-Ser424),HDAC4 (Ab-632) ,HDAC4 (Phospho-Ser632) ,HDAC5 (Ab-259),HDAC5 (Ab-498) ,HDAC5 (Phospho-Ser259),HDAC5 (Phospho-Ser498) ,HDAC6 (Ab-22),HDAC6 (Phospho-Ser22),HDAC7 (C-term),HDAC8 (Ab-39) ,HDAC8 (Phospho-Ser39) ,HDAC9 (C-term),Histone H2A.X (Ab-139) ,Histone H2A.X (Phospho-Ser139) ,MDM2 (Ab-166),MDM2 (Phospho-Ser166),MDM4 (Phospho-Ser367),Myc (Ab-358),Myc (Ab-373) ,Myc (Ab-58) ,Myc (Ab-62) ,Myc (Phospho-Ser373) ,Myc (Phospho-Ser62),Myc (Phospho-Thr358) ,Myc (Phospho-Thr58) ,MYT1 (Ab-83),p15INK (C-term),p18INK (inter),p21Cip1 (Ab-145) ,p21Cip1 (Phospho-Thr145) ,p27Kip1 (Ab-10),p27Kip1 (Ab-187),p27Kip1 (Phospho-Ser10) ,p27Kip1 (Phospho-Thr187) ,p300 (N-term),p300/CBP (C-term),p53 (Ab-15) ,p53 (Ab-18) ,p53 (Ab-20),p53 (Ab-315) ,p53 (Ab-33) ,p53 (Ab-37) ,p53 (Ab-376),p53 (Ab-378),p53 (Ab-387),p53 (Ab-392),p53 (Ab-46) ,p53 (Ab-6) ,p53 (Ab-9) ,p53 (Phospho-Ser15) ,p53 (Phospho-Ser20),p53 (Phospho-Ser315) ,p53 (Phospho-Ser33) ,p53 (Phospho-Ser366),p53 (Phospho-Ser37) ,p53 (Phospho-Ser378),p53 (Phospho-Ser392),p53 (Phospho-Ser46) ,p53 (Phospho-Ser6) ,p53 (Phospho-Ser9) ,p53 (Phospho-Thr18) ,p53 (Phospho-Thr81),p90RSK (Ab-359/363),p90RSK (Ab-380),p90RSK (Ab-573),p90RSK (Phospho-Ser380),p90RSK (Phospho-Thr359/Ser363),p90RSK (Phospho-Thr573),p95/NBS1 (Ab-343) ,p95/NBS1 (Phospho-Ser343) ,PLK1 (Ab-210),PP2A-a (Ab-307),PP2A-a (Phospho-Tyr307),RAD51 (Ab-309),RAD51 (Phospho-Tyr315),RAD52 (Ab-104),RAD52 (Phospho-Tyr104),Rb (Ab-608),Rb (Ab-780) ,Rb (Ab-795) ,Rb (Ab-807) ,Rb (Ab-811),Rb (Phospho-Ser608),Rb (Phospho-Ser780) ,Rb (Phospho-Ser795) ,Rb (Phospho-Ser807) ,Rb (Phospho-Ser811),Rb (Phospho-Thr821),Smad2/3 (Ab-8),Smad2/3 (Phospho-Thr8),Smad3 (Ab-179),Smad3 (Ab-204),Smad3 (Ab-213),Smad3 (Ab-425),Smad3 (Phospho-Ser204),Smad3 (Phospho-Ser208),Smad3 (Phospho-Ser213),Smad3 (Phospho-Ser425),Smad3 (Phospho-Thr179),Smad4 (inter),SMC1 (Ab-957) ,SMC1 (Phospho-Ser957) ,TGF beta1 (inter),TGF beta2 (inter),TGF beta3 (inter),TGFBR1 (Ab-165),TGFBR2 (Ab-250),TGFBR2 (inter),TOP2A/DNA topoisomerase II (Ab-1106),TOP2A/DNA topoisomerase II (Phospho-Ser1106),Topoisomerase II beta (inter),WEE1 (Ab-53),WEE1 (Phospho-Ser642)

  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创