Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > GPCR(G蛋白偶联受体)磷酸化抗体芯片
  产品描述:检测193种GPCR信号通路相关蛋白磷酸化
  检测位点:
  Arrestin-1 (Ab-412),Arrestin-1 (Phospho-Ser412),B-RAF (Ab-446),B-Raf (Ab-598),B-Raf (Ab-601),B-Raf (Phospho-Ser446),B-Raf (Phospho-Ser601),B-Raf (Phospho-Thr598),CaMK2 (Ab-286) ,CaMK2 (Phospho-Thr286) ,CaMK2-beta/gamma/delta (Ab-287),CaMK2-beta/gamma/delta (Phospho-Thr287),CaMK4 (Ab-196/200),CaMK4 (Phospho-Thr196/200),CaMK5 (inter),CDC25A (Ab-124),CDC25A (Ab-75) ,CDC25A (Phospho-Ser124),CDC25A (Phospho-Ser75) ,CDC25B (Ab-323),CDC25B (Ab-353),CDC25B (Phospho-Ser323),CDC25B (Phospho-Ser353),CDC25C (Ab-216) ,CDC25C (Phospho-Ser216) ,CDC25C (Phospho-Thr48),c-PLA2 (Ab-505),c-PLA2 (Phospho-Ser505),c-Raf (Ab-296),c-Raf (Ab-43),c-Raf (Phospho-Ser296),c-Raf (Phospho-Ser43),DYN1 (Ab-774),DYN1 (Phospho-Ser774),ERK1/2 (N-term),ERK3 (Ab-189),ERK3 (Phospho-Ser189),ERK8 (Phospho-Thr175/Tyr177),FAK (Ab-397) ,FAK (Ab-407),FAK (Ab-576),FAK (Ab-861) ,FAK (Ab-910),FAK (Ab-925) ,FAK (Phospho-Ser910),FAK (Phospho-Tyr397),FAK (Phospho-Tyr407),FAK (Phospho-Tyr576),FAK (Phospho-Tyr861) ,FAK (Phospho-Tyr925) ,FKHRL1/FOXO3A (Ab-253) ,FKHRL1/FOXO3A (Phospho-Ser253) ,FOXO1/3/4-PAN (Ab-24/32),FOXO1/3/4-PAN (Phospho-Thr24/32),FOXO1A/3A (Phospho-Ser322/325),GAB2 (Ab-159),GAB2 (Phospho-Ser159),GRK1 (Phospho-Ser21),GRK2 (Ab-29),GRK2 (Phospho-Ser29),GRK2 (Phospho-Ser685),GTPase activating protein (Ab-387),GTPase activating protein (Phospho-Ser387),Integrin beta-1 (Ab-788),Integrin beta-1 (Phospho-Thr788),Integrin beta-3 (Ab-773) ,Integrin beta-3 (Ab-785) ,Integrin beta-3 (Phospho-Tyr773) ,Integrin beta-3 (Phospho-Tyr785) ,Integrin beta-5 (inter),JNK1/2/3 (Ab-183/185),JNK1/2/3 (Phospho-Thr183/Tyr185),KSR (Ab-392),KSR (Phospho-Ser392),KSR2 (inter),MAPKAPK2 (Ab-272),MAPKAPK2 (Ab-334),MAPKAPK2 (Phospho-Ser272),MAPKAPK2 (Phospho-Thr222),MAPKAPK2 (Phospho-Thr334),MEK1 (Ab-217),MEK1 (Ab-221) ,MEK1 (Ab286),MEK1 (Ab-291) ,MEK1 (Ab-298),MEK1 (Phospho-Ser217) ,MEK1 (Phospho-Ser221) ,MEK1 (Phospho-Ser298),MEK1 (Phospho-Thr286),MEK1 (Phospho-Thr291) ,MEK2 (Ab-394) ,MEK2 (Phospho-Thr394) ,MKP-1 (Ab-359),MKP-1 (Phospho-Ser359),MKP-1/2 (Ab-296),MKP-1/2 (Phospho-Ser296),MSK1 (Ab-360),MSK1 (Ab-376) ,MSK1 (Ab-581),MSK1 (Phospho-Ser212),MSK1 (Phospho-Ser360),MSK1 (Phospho-Ser376) ,MSK1 (Phospho-Thr581),MSK2 (Phospho-Thr568),p44 MAPK (inter),p44/42 MAP Kinase (Ab-202) ,p44/42 MAP Kinase (Ab-204) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Thr202) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Tyr204) ,P90RSK (Ab-359/363),P90RSK (Ab-380),P90RSK (Ab-573),P90RSK (Phospho-Ser380),P90RSK (Phospho-Thr359/Ser363),P90RSK (Phospho-Thr573),PEA-15 (Ab-116),PEA-15 (Phospho-Ser104),PEA-15 (Phospho-Ser116),PI3-kinase p85-subunit alpha/gamma (Ab-467/199),PI3-kinase p85-subunit alpha/gamma (Phospho-Tyr467/Tyr199),PKA CAT (Ab-197),PKA CAT (Phospho-Thr197),PKC alpha (Ab-657),PKC alpha (Phospho-Tyr657),PKC alpha/beta II (Ab-638),PKC alpha/beta II (Phospho-Thr638),PKC beta (Ab-661),PKC beta (Phospho-Ser661),PKC delta (Ab-505),PKC delta (Ab-645) ,PKC delta (Phospho-Ser645) ,PKC delta (Phospho-Thr505),PKC delta (Phospho-Tyr313),PKC delta (Phospho-Tyr52),PKC delta (Phospho-Tyr64),PKC epsilon (Ab-729),PKC epsilon (Phospho-Ser729),PKC pan activation site,PKC pan activation site (Phospho),PKC theta (Ab-538),PKC theta (Ab-676) ,PKC theta (Phospho-Ser676) ,PKC theta (Phospho-Thr538),PKC zeta (Ab-410) ,PKC zeta (Ab-560),PKC zeta (Phospho-Thr410),PKC zeta (Phospho-Thr560),PKD1/2/3/PKC mu (Ab-744/748),PKD1/PKC mu (Ab-205),PKD1/PKC mu (Ab-463),PKD1/PKC mu (Ab-910),PKD1/PKC mu (Phospho-Ser205),PKD1/PKC mu (Phospho-Ser910),PKD1/PKC mu (Phospho-Tyr463),PLC beta (Ab-1105),PLC beta (Phospho-Ser1105),PLC beta3 (Ab-537),PLC beta3 (Phospho-Ser537),Pyk2 (Ab-402) ,Pyk2 (Ab-580),Pyk2 (Ab-881),Pyk2 (Phospho-Tyr402) ,Pyk2 (Phospho-Tyr579),Pyk2 (Phospho-Tyr580),Pyk2 (Phospho-Tyr881),RapGEF1 (Phospho-Tyr504),RAS (p21 H and K) (inter),RASE (inter),RASF4 (inter),Ras-GRF1 (Ab-916),Ras-GRF1 (Phospho-Ser916),RGS16 (Phospho-Tyr168),Src (Ab-418) ,Src (Ab-529) ,Src (Ab-75),Src (Phospho-Ser75),Src (Phospho-Tyr216),Src (Phospho-Tyr418) ,Src (Phospho-Tyr529) ,Synapsin (Ab-9) ,Synapsin (Phospho-Ser9) ,Synapsin1 (Ab-62),Synapsin1 (Phospho-Ser62),TAK1 (Ab-184),TAK1 (Phospho-Thr184),Tyrosine Hydroxylase (Ab-19) ,Tyrosine Hydroxylase (Ab-31) ,Tyrosine Hydroxylase (Ab-40) ,Tyrosine Hydroxylase (Ab-8),Tyrosine Hydroxylase (Phospho-Ser19),Tyrosine Hydroxylase (Phospho-Ser31),Tyrosine Hydroxylase (Phospho-Ser40),Tyrosine Hydroxylase (Phospho-Ser8)

  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创