Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > IGF1R(胰岛素生长因子I受体)磷酸化抗体芯片
  产品描述:检测245种IGF1R信号通路相关蛋白磷酸化
  检测位点:
  14-3-3 theta/tau (Ab-232),14-3-3 theta/tau (Phospho-Ser232),14-3-3 zeta (Ab-58) ,14-3-3 zeta (Phospho-Ser58),14-3-3 zeta/beta (Ab-184/186),14-3-3 zeta/delta (Ab-232),14-3-3 zeta/delta (Phospho-Thr232),AKT (Ab-308) ,AKT (Ab-326),AKT (Ab-473) ,AKT (N-term),AKT (Phospho-Ser473) ,AKT (Phospho-Thr308) ,AKT (Phospho-Tyr326),AKT1 (Ab-124),AKT1 (Ab-246),AKT1 (Ab-308),AKT1 (Ab-412),AKT1 (Ab-450),AKT1 (Ab-474),AKT1 (Ab-72),AKT1 (Phospho-Ser124),AKT1 (Phospho-Ser246),AKT1 (Phospho-Thr450),AKT1 (Phospho-Thr72),AKT1 (Phospho-Tyr474),AKT1/2/3 (Ab-315),AKT1S1 (Ab-246),AKT1S1 (Phospho-Thr246),AKT2 (Ab-474) ,AKT2 (Phospho-Ser474) ,BAD (Ab-112) ,BAD (Ab-134),BAD (Ab-136) ,BAD (Ab-155) ,BAD (Ab-91/128),BAD (Phospho-Ser112) ,BAD (Phospho-Ser134),BAD (Phospho-Ser136) ,BAD (Phospho-Ser155) ,BAD (Phospho-Ser91/128),Calmodulin (Ab-79/81),Calmodulin (Phospho-Thr79/Ser81),CaMK1-a (Ab-177),CaMK1-a (Phospho-Thr177),CaMK1-b (Inter),CaMK2 (Ab-286) ,CaMK2 (Phospho-Thr286) ,CaMK2 (Phospho-Thr305),CaMK2-beta/gamma/delta (Ab-287),CaMK2-beta/gamma/delta (Phospho-Thr287),CaMK2β/γ (Inter),CaMK4 (Ab-196/200),CaMK4 (Phospho-Thr196/200),CAMK5 (Inter),Caspase 9 (Ab-144),Caspase 9 (Ab-153),Caspase 9 (Ab-196),Caspase 9 (Phospho-Ser144),Caspase 9 (Phospho-Ser196),Caspase 9 (Phospho-Tyr153),CBP (Inter),CBPN (Inter),c-Raf (Ab-296),c-Raf (Ab-43),c-Raf (Phospho-Ser296),c-Raf (Phospho-Ser43),CREB (Ab-100),CREB (Ab-121),CREB (Ab-129) ,CREB (Ab-133) ,CREB (Ab-142) ,CREB (Phospho-Ser121),CREB (Phospho-Ser129) ,CREB (Phospho-Ser133) ,CREB (Phospho-Ser142),CREB (Phospho-Thr100),CREB-BP (C-term),CREB-ZF (Inter),elF4E (Ab-209) ,elF4E (Phospho-Ser209) ,Elk1 (Ab-383) ,Elk1 (Ab-389) ,Elk1 (Ab-417) ,Elk1 (Phospho-Ser383) ,Elk1 (Phospho-Ser389) ,Elk1 (Phospho-Thr417) ,ERK1/2 (N-term),FKHRL1/FOXO3A (Ab-253) ,FKHRL1/FOXO3A (Phospho-Ser253) ,FOXO1/3/4-PAN (Ab-24/32),FOXO1/3/4-PAN (Phospho-Thr24/32),FOXO1A/3A (Phospho-Ser322/325),Gab2 (Ab-623),Gab2 (Phospho-Tyr643),GSK3β (Ab-9) ,GSK3β (Phospho-Ser9) ,IGF-1R (Ab-1161) ,IGF-1R (Ab-1165/1166) ,IGF-1R (Phospho-Tyr1161) ,IGF-1R (Phospho-Tyr1165/1166) ,IGF-2R (Ab-2409),IGF-2R (Phospho-Ser2409),IGFBP-3 (Ab-183),IKK-a/b (Ab-176),IKK-a/b (Ab-180/181),IKK-a/b (Phospho-Ser180/181),IKK-alpha (Ab-23) ,IKK-alpha (Phospho-Thr23) ,IKK-beta (Ab-188),IKK-beta (Ab-199),IKK-beta (Phospho-Tyr188),IKK-beta (Phospho-Tyr199),IKK-gamma (Ab-31),IKK-gamma (Ab-85),IKK-gamma (Inter),IKK-gamma (Phospho-Ser31),IKK-gamma (Phospho-Ser85),IRS-1 (Ab-307) ,IRS-1 (Ab-312) ,IRS-1 (Ab-323),IRS-1 (Ab-636) ,IRS-1 (Ab-639) ,IRS-1 (Ab-794),IRS-1 (Phospho-Ser1101),IRS-1 (Phospho-Ser307) ,IRS-1 (Phospho-Ser312) ,IRS-1 (Phospho-Ser323),IRS-1 (Phospho-Ser612),IRS-1 (Phospho-Ser636) ,IRS-1 (Phospho-Ser639) ,IRS-1 (Phospho-Ser794),MEF2A (Ab-312) ,MEF2A (Ab-319) ,MEF2A (Ab-408) ,MEF2A (Phospho-Ser408),MEF2A (Phospho-Thr312) ,MEF2A (Phospho-Thr319) ,MEF2B (Inter),MEF2C (Ab-396),MEF2C (Phospho-Ser396),MEF2D (Phospho-Ser444),mTOR (Ab-2446),mTOR (Ab-2448) ,mTOR (Ab-2481),mTOR (Phospho-Ser2448) ,mTOR (Phospho-Ser2481),mTOR (Phospho-Thr2446),NFAT3 (Ab-168/170),NFAT3 (Ab-676),NFAT4 (Ab-165),NFAT4 (Phospho-Ser165),NFκB-p105/p50 (Ab-337) ,NFκB-p105/p50 (Ab-893) ,NFκB-p105/p50 (Ab-907) ,NFκB-p105/p50 (Ab-932) ,NFκB-p105/p50 (Phospho-Ser337) ,NFκB-p105/p50 (Phospho-Ser893) ,NFκB-p105/p50 (Phospho-Ser907) ,NFκB-p105/p50 (Phospho-Ser932) ,p300 (Ab-89),p300 (N-term),p300/CBP (C-term),p44 MAPK (Inter),p44/42 MAP Kinase (Ab-202) ,p44/42 MAP Kinase (Ab-204) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Thr202) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Tyr204) ,p50 dynamitin (Inter),p70S6K (Ab-229),p70S6K (Ab-371),p70S6K (Ab-411) ,p70S6K (Ab-418),p70S6K (Ab-421),p70S6K (Ab-424) ,p70S6K (Ab-427),p70S6K (Phospho-Ser371),p70S6K (Phospho-Ser411) ,p70S6K (Phospho-Ser418),p70S6K (Phospho-Ser424) ,p70S6K (Phospho-Thr229),p70S6K (Phospho-Thr389),p70S6K (Phospho-Thr421),p70S6K-beta (Ab-423),p70S6K-beta (Phospho-Ser423),PDK1 (Ab-241) ,PDK1 (Phospho-Ser241) ,PI3-kinase p85-alpha (Phospho-Tyr607),PI3-kinase p85-subunit alpha/gamma (Ab-467/199),PI3-kinase p85-subunit alpha/gamma (Phospho-Tyr467/199),PKA CAT (Ab-197),PKA CAT (Phospho-Thr197),PKA-R2B (Phospho-Ser113),PKC alpha (Ab-657),PKC alpha (Phospho-Tyr657),PKC alpha/beta II (Ab-638),PKC alpha/beta II (Phospho-Thr638),PKC beta/PKCB (Ab-661),PKC beta/PKCB (Phospho-Ser661),PKC delta (Ab-505),PKC delta (Ab-645) ,PKC delta (Phospho-Ser645) ,PKC delta (Phospho-Thr505),PKC delta (Phospho-Tyr313),PKC delta (Phospho-Tyr52),PKC delta/PKCD (Phospho-Tyr64),PKC epsilon (Ab-729),PKC epsilon (Phospho-Ser729),PKC pan activation sites,PKC pan Phospho-activation sites,PKC theta (Ab-538),PKC theta (Ab-676) ,PKC theta (Phospho-Ser676) ,PKC theta (Phospho-Thr538),PKC zeta (Ab-410) ,PKC zeta (Ab-560),PKC zeta (Phospho-Thr410),PKC zeta (Phospho-Thr560),PKCB1(Inter),Raf1 (Ab-259) ,Raf1 (Ab-289),Raf1 (Ab-338) ,Raf1 (Ab-341),Raf1 (Ab-621),Raf1 (Phospho-Ser259) ,Raf1 (Phospho-Ser338) ,Raf1 (Phospho-Ser621),Raf1 (Phospho-Tyr341),RAS(p21 H and K) (Inter),RASE (Inter),RASF4 (Inter),Ras-GRF1 (Ab-916),Ras-GRF1 (Phospho-Ser916),Rel (Ab-503) ,Rel (Phospho-Ser503) ,RelB (Ab-552) ,RelB (Phospho-Ser552) ,Shc (Ab-349) ,Shc (Ab-427),Shc (Phospho-Tyr349),Shc (Phospho-Tyr427),SRF (Ab-77),SRF (Ab-99),SRF (Phospho-Ser77),SRF (Phospho-Ser99)

  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创