Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > MAPK(丝裂原活化蛋白激酶)通路相关磷酸化抗体
  产品描述:检测185种MAPK信号通路磷酸化
  检测位点:
  4E-BP1(Ab-36) ,4E-BP1(Ab-45) ,4E-BP1(Phospho-Thr36) ,4E-BP1(Phospho-Thr45) ,ASK1(Ab-83) ,ASK1(Ab-966) ,ASK1(Phospho-Ser83) ,ASK1(Phospho-Ser966) ,ATF2(Ab-112 or 94) ,ATF2(Ab-62 or 44) ,ATF2(Ab-69 or 51) ,ATF2(Ab-71 or 53) ,ATF2(Ab-73 or 55) ,ATF2(Phospho-Ser112 or 94) ,ATF2(Phospho-Ser62 or 44) ,ATF2(Phospho-Thr69 or 51) ,ATF2(Phospho-Thr71 or 53) ,ATF2(Phospho-Thr73 or 55) ,ATF4(Ab-245) ,ATF4(Phospho-Ser245) ,c-Jun(Ab-170) ,c-Jun(Ab-239) ,c-Jun(Ab-243) ,c-Jun(Ab-63) ,c-Jun(Ab-73) ,c-Jun(Ab-91) ,c-Jun(Ab-93) ,c-Jun(Phospho-Ser243) ,c-Jun(Phospho-Ser63) ,c-Jun(Phospho-Ser73) ,c-Jun(Phospho-Thr239) ,c-Jun(Phospho-Thr91) ,c-Jun(Phospho-Thr93) ,c-Jun(Phospho-Tyr170) ,c-Kit(Ab-721) ,c-Kit(Phospho-Tyr721) ,CREB(Ab-129) ,CREB(Ab-133) ,CREB(Phospho-Ser129) ,CREB(Phospho-Ser133) ,eIF2 alpha(Ab-51) ,eIF2 alpha(Phospho-Ser51) ,elF4E(Ab-209) ,elF4E(Phospho-Ser209) ,Elk1(Ab-383) ,Elk1(Ab-389) ,Elk1(Ab-417) ,Elk1(Phospho-Ser383) ,Elk1(Phospho-Ser389) ,Elk1(Phospho-Thr417) ,Estrogen Receptor-alpha (Ab-104) ,Estrogen Receptor-alpha (Ab-106) ,Estrogen Receptor-alpha (Ab-118) ,Estrogen Receptor-alpha (Ab-167) ,Estrogen Receptor-alpha (Phospho-Ser104) ,Estrogen Receptor-alpha (Phospho-Ser106) ,Estrogen Receptor-alpha (Phospho-Ser118) ,Estrogen Receptor-alpha (Phospho-Ser167) ,FAK(Ab-397) ,FAK(Ab-861) ,FAK(Ab-925) ,FAK(Phospho-Tyr861) ,FAK(Phospho-Tyr925) ,Histone H2A.X(Ab-139) ,Histone H2A.X(Phospho-Ser139) ,Histone H3.1(Ab-10) ,Histone H3.1(Phospho-Ser10) ,HSF1(Ab-303) ,HSF1(Phospho-Ser303) ,HSP27(Ab-15) ,HSP27(Ab-78) ,HSP27(Ab-82) ,HSP27(Phospho-Ser15) ,HSP27(Phospho-Ser78) ,HSP27(Phospho-Ser82) ,IRS-1(Ab-307) ,IRS-1(Ab-312) ,IRS-1(Ab-636) ,IRS-1(Ab-639) ,IRS-1(Phospho-Ser307) ,IRS-1(Phospho-Ser312) ,IRS-1(Phospho-Ser636) ,IRS-1(Phospho-Ser639) ,JunB(Ab-259) ,JunB(Ab-79) ,JunB(Phospho-Ser259) ,JunB(Phospho-Ser79) ,JunD(Ab-255) ,JunD(Phospho-Ser255) ,MEF2A(Ab-312) ,MEF2A(Ab-319) ,MEF2A(Phospho-Thr312) ,MEF2A(Phospho-Thr319) ,MEK1(Ab-217) ,MEK1(Ab-221) ,MEK1(Ab-291) ,MEK1(Phospho-Ser217) ,MEK1(Phospho-Ser221) ,MEK1(Phospho-Thr291) ,MEK2(Ab-394) ,MEK2(Phospho-Thr394) ,Met(Ab-1234) ,Met(Ab-1349) ,Met(Phospho-Tyr1234) ,Met(Phospho-Tyr1349) ,MKK3(Ab-189) ,MKK3(Phospho-Ser189) ,Myc(Ab-358) ,Myc(Ab-373) ,Myc(Ab-58) ,Myc(Phospho-Ser373) ,Myc(Phospho-Thr358) ,Myc(Phospho-Thr58) ,P38 MAPK(Ab-182) ,P38 MAPK(Phospho-Thr180) ,P38 MAPK(Phospho-Tyr182) ,p44/42 MAP Kinase(Ab-202) ,p44/42 MAP Kinase(Ab-204) ,p44/42 MAP Kinase(Phospho-Thr202) ,p44/42 MAP Kinase(Phospho-Tyr204) ,p53(Ab-15) ,p53(Ab-18) ,p53(Ab-315) ,p53(Ab-33) ,p53(Ab-37) ,p53(Ab-46) ,p53(Ab-6) ,p53(Ab-9) ,p53(Phospho-Ser15) ,p53(Phospho-Ser315) ,p53(Phospho-Ser33) ,p53(Phospho-Ser37) ,p53(Phospho-Ser46) ,p53(Phospho-Ser6) ,p53(Phospho-Ser9) ,p53(Phospho-Thr18) ,PKC delta(Ab-645) ,PKC delta(Phospho-Ser645) ,PKC theta(Ab-676) ,PKC theta(Phospho-Ser676) ,Pyk2(Ab-402) ,Pyk2(Phospho-Tyr402) ,Raf1(Ab-259) ,Raf1(Ab-338) ,Raf1(Phospho-Ser259) ,Raf1(Phospho-Ser338) ,SAPK/JNK(Ab-183) ,SAPK/JNK(Ab-185) ,SAPK/JNK(Phospho-Thr183) ,SAPK/JNK(Phospho-Tyr185) ,SEK1/MKK4(Ab-261) ,SEK1/MKK4(Phospho-Ser80) ,SEK1/MKK4(Phospho-Thr261) ,Src(Ab-418) ,Src(Ab-529) ,Src(Phospho-Tyr418) ,Src(Phospho-Tyr529) ,Stathmin 1(Ab-15) ,Stathmin 1(Ab-24) ,Stathmin 1(Ab-37) ,Stathmin 1(Phospho-Ser15) ,Stathmin 1(Phospho-Ser24) ,Stathmin 1(Phospho-Ser37) ,Tau(Ab-181) ,Tau(Ab-205) ,Tau(Ab-212) ,Tau(Ab-214) ,Tau(Ab-231) ,Tau(Ab-235) ,Tau(Ab-262) ,Tau(Ab-356) ,Tau(Ab-396) ,Tau(Ab-404) ,Tau(Ab-422) ,Tau(Phospho-Ser214) ,Tau(Phospho-Ser235) ,Tau(Phospho-Ser262) ,Tau(Phospho-Ser356) ,Tau(Phospho-Ser396) ,Tau(Phospho-Ser404) ,Tau(Phospho-Ser422) ,Tau(Phospho-Thr181) ,Tau(Phospho-Thr205) ,Tau(Phospho-Thr212) ,Tau(Phospho-Thr231)

  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创