Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > p53信号磷酸化抗体芯片
  产品描述:检测196种P53信号通路相关蛋白磷酸化
  检测位点:
  APAF-1-ALT (C-term),ATM (Ab-1981) ,ATRIP (Ab-68/72),ATRIP (Phospho-Ser68/72),Bax (Ab-167),Bax (N-term),BCL-2 (Ab-56) ,BCL-2 (Ab-69),BCL-2 (Ab-70) ,BCL-2 (Phospho-Ser70) ,BCL-2 (Phospho-Ser87),BCL-2 (Phospho-Thr56) ,BCL-2 (Phospho-Thr69),BRCA1 (Ab-1423) ,BRCA1 (Ab-1457),BRCA1 (Ab-1524) ,BRCA1 (Phospho-Ser1423) ,BRCA1 (Phospho-Ser1457),BRCA1 (Phospho-Ser1524) ,Breast Tumor Kinase (N-term),Breast tumor kinase (Phospho-Tyr447),Caspase-3 (Ab-150),Caspase-3 (Phospho-Ser150),CDK2 (Ab-160) ,CDK2 (Phospho-Thr160) ,Chk1 (Ab-280) ,Chk1 (Ab-286),Chk1 (Ab-317) ,Chk1 (Ab-345) ,Chk1 (Phospho-Ser280) ,Chk1 (Phospho-Ser286),Chk1 (Phospho-Ser296),Chk1 (Phospho-Ser301),Chk1 (Phospho-Ser317) ,Chk1 (Phospho-Ser345) ,Chk2 (Ab-383),Chk2 (Ab-387),Chk2 (Ab-516) ,Chk2 (Ab-68) ,Chk2 (Phospho-Ser516) ,Chk2 (Phospho-Thr383),Chk2 (Phospho-Thr387),Chk2 (Phospho-Thr68) ,c-Raf (Ab-296),c-Raf (Ab-43),c-Raf (Phospho-Ser296),c-Raf (Phospho-Ser43),Cyclin D1 (Ab-286),Cyclin D1 (Ab-90),Cyclin D1 (Phospho-Thr286),Cyclin D2 (Ab-280),Cyclin D3 (Ab-283),Cyclin D3 (Phospho-Thr283),Cyclin E1 (Ab-395),Cyclin E1 (Ab-77),Cyclin E1 (Phospho-Thr395),Cyclin E1 (Phospho-Thr77),DNA-PK (Ab-2638),DNA-PK (Ab-2647),DNA-PK (C-term),DNA-PK (Phospho-Thr2638),DNA-PK (Phospho-Thr2647),E2F1 (Ab-433),E2F1 (Phospho-Thr433),E2F2 (inter),E2F4 (N-term),E2F6 (inter),ERK1/2 (N-term),ERK3 (Ab-189),ERK3 (Phospho-Ser189),ERK8 (Phospho-Thr175/Tyr177),HDAC1 (Ab-421),HDAC1 (Phospho-Ser421),HDAC10 (inter),HDAC2 (Ab-394) ,HDAC2 (Phospho-Ser394),HDAC3 (Ab-424),HDAC3 (Phospho-Ser424),HDAC4 (Ab-632) ,HDAC4 (Phospho-Ser632) ,HDAC5 (Ab-259),HDAC5 (Ab-498) ,HDAC5 (Phospho-Ser259),HDAC5 (Phospho-Ser498) ,HDAC6 (Ab-22),HDAC6 (Phospho-Ser22),HDAC7 (C-term),HDAC8 (Ab-39) ,HDAC8 (Phospho-Ser39) ,HDAC9 (C-term),HIPK4 (inter),JNK1/2/3 (Ab-183/185),JNK1/2/3 (Phospho-Thr183/Tyr185),JNKK (MKK4) (inter),MAP3K1/MEKK1 (Phospho-Thr1381),MAPKAPK2 (Ab-272),MAPKAPK2 (Ab-334),MAPKAPK2 (Phospho-Ser272),MAPKAPK-2 (Phospho-Thr222),MAPKAPK2 (Phospho-Thr334),MDM2 (Ab-166),MDM2 (inter),MDM2 (Phospho-Ser166),MEK1 (Ab-217),MEK1 (Ab-221) ,MEK1 (Ab286),MEK1 (Ab-291) ,MEK1 (Ab-298),MEK1 (Phospho-Ser217) ,MEK1 (Phospho-Ser221) ,MEK1 (Phospho-Ser298),MEK1 (Phospho-Thr286),MEK1 (Phospho-Thr291) ,MEK2 (Ab-394) ,MEK2 (Phospho-Thr394) ,MEKKK 1 (inter),MEKKK 4 (inter),p21Cip1 (Ab-145) ,p21Cip1 (Phospho-Thr145) ,p300 (Ab-89),p300 (N-term),p300/CBP (C-term),p38 MAPK (Ab-180),p38 MAPK (Ab-182) ,p38 MAPK (Ab-322),p38 MAPK (Phospho-Thr180) ,p38 MAPK (Phospho-Tyr182) ,p38 MAPK (Phospho-Tyr322),p44/42 MAP Kinase (Ab-202) ,p44/42 MAP Kinase (Ab-204) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Thr202) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Tyr204) ,p53 (Ab-15) ,p53 (Ab-18) ,p53 (Ab-20),p53 (Ab-315) ,p53 (Ab-33) ,p53 (Ab-37) ,p53 (Ab-376),p53 (Ab-378),p53 (Ab-387),p53 (Ab-392),p53 (Ab-46) ,p53 (Ab-6) ,p53 (Ab-9) ,p53 (Phospho-Ser15) ,p53 (Phospho-Ser20),p53 (Phospho-Ser315) ,p53 (Phospho-Ser33) ,p53 (Phospho-Ser366),p53 (Phospho-Ser37) ,p53 (Phospho-Ser378),p53 (Phospho-Ser392),p53 (Phospho-Ser46) ,p53 (Phospho-Ser6) ,p53 (Phospho-Ser9) ,p53 (Phospho-Thr18) ,p53 (Phospho-Thr81),PCNA (inter),PIAS1 (inter),PIAS2 (inter),PIAS3 (inter) ,PIAS4 (inter),PKC delta (Ab-505),PKC delta (Ab-645) ,PKC delta (Phospho-Ser645) ,PKC delta (Phospho-Thr505),PKC delta (Phospho-Tyr313),PKC delta (Phospho-Tyr52),PKC delta (Phospho-Tyr64),PML (inter),Raf1 (Ab-259) ,Raf1 (Ab-289),Raf1 (Ab-338) ,Raf1 (Ab-341),Raf1 (Ab-621),Raf1 (Phospho-Ser259) ,Raf1 (Phospho-Ser338) ,Raf1 (Phospho-Tyr341),Raf1(Phospho-Ser621),Rb (Ab-608),Rb (Ab-780) ,Rb (Ab-795) ,Rb (Ab-807) ,Rb (Ab-811),Rb (Phospho-Ser608),Rb (Phospho-Ser780) ,Rb (Phospho-Ser795) ,Rb (Phospho-Ser807) ,Rb (Phospho-Ser811),Rb (Phospho-Thr821),RBAK (inter),Rb-like-2 (RBL2) (Ab-952),RBM26 (C-term),RBM5 (inter),TBP (inter)

  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创