Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > 磷酸化探索者抗体芯片
  产品描述:检测1318种覆盖超过30种信号通路相关磷酸化蛋白
  检测位点:
  14-3-3 beta/zeta (Ab-184/186),14-3-3 beta/zeta (Phospho-Ser184/186),14-3-3 theta/tau (Ab-232),14-3-3 theta/tau (Phospho-Ser232),14-3-3 zeta (Ab-58) ,14-3-3 zeta (Phospho-Ser58),14-3-3 zeta/delta (Ab-232),14-3-3 zeta/delta (Phospho-Thr232),4E-BP1 (Ab-36) ,4E-BP1 (Ab-45) ,4E-BP1 (Ab-65),4E-BP1 (Ab-70),4E-BP1 (Phospho-Ser65),4E-BP1 (Phospho-Thr36) ,4E-BP1 (Phospho-Thr45) ,4E-BP1 (Phospho-Thr70),6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2 (PFKFB2) (Ab-483),6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2 (PFKFB2) (Phospho-Ser483) ,Abl1 (Ab-204),Abl1 (Ab-754/735),Abl1 (Phospho-Thr754/735),Abl1 (Phospho-Tyr204),Abl1 (Phospho-Tyr412),ACC1 (Ab-79),ACC1 (Ab-80),ACC1 (Phospho-Ser79),ACC1 (Phospho-Ser80),ACK1 (Phospho-Tyr284),Actin Pan (a/b/g) (Ab-55/53),Actin Pan (a/b/g) (Phospho-Tyr55/53),ADD1 (Ab-726) ,ADD1 (Phospho-Ser726),AFX/FOXO4 (Ab-197) ,AFX/FOXO4 (Phospho-Ser197) ,AKT1 (Ab-124),AKT1 (Ab-246),AKT1 (Ab-308) ,AKT1 (Ab-326),AKT1 (Ab-450),AKT1 (Ab-473) ,AKT1 (Ab-474),AKT1 (Ab-72),AKT1 (Phospho-Ser124),AKT1 (Phospho-Ser246),AKT1 (Phospho-Ser473) ,AKT1 (Phospho-Thr308) ,AKT1 (Phospho-Thr450),AKT1 (Phospho-Thr72),AKT1 (Phospho-Tyr326),AKT1 (Phospho-Tyr474),AKT1/2/3 (Ab-315),AKT1S1 (Ab-246),AKT1S1 (Phospho-Thr246),AKT2 (Ab-474) ,AKT2 (Phospho-Ser474) ,ALK (Ab-1507),ALK (Ab-1604),ALK (Phospho-Tyr1507),ALK (Phospho-Tyr1604),AMPK beta1 (Ab-182),AMPK beta1 (Phospho-Ser182),AMPK1 (Ab-172) ,AMPK1 (Phospho-Thr172),AMPK1/AMPK2 (Ab-485/491),AMPK1/AMPK2 (Phospho-Ser485/491) ,Amyloid beta A4 (Ab-743/668) ,Amyloid beta A4 (Phospho-Thr743/668),Androgen Receptor (Ab-213) ,Androgen Receptor (Ab-650) ,Androgen Receptor (Phospho-Ser213) ,Androgen Receptor (Phospho-Ser650) ,A-RAF (Ab-301/302),A-RAF (Phospho-Tyr301/302),Arrestin-1 (Ab-412),Arrestin-1 (Phospho-Ser412),ASK1 (Ab-83) ,ASK1 (Ab-966) ,ASK1 (Phospho-Ser83) ,ASK1 (Phospho-Ser966) ,ATF1 (Ab-63),ATF1 (Phospho-Ser63),ATF2 (Ab-112/94) ,ATF2 (Ab-62/44) ,ATF2 (Ab-69/51) ,ATF2 (Ab-71/53) ,ATF2 (Ab-73/55) ,ATF2 (Phospho-Ser112/94) ,ATF2 (Phospho-Ser62/44) ,ATF2 (Phospho-Thr69/51) ,ATF2 (Phospho-Thr71/53) ,ATF2 (Phospho-Thr73/55) ,ATF4 (Ab-245) ,ATF4 (Phospho-Ser245) ,ATM (Ab-1981) ,ATP1A1/Na+K+ ATPase1 (Ab-23),ATP1A1/Na+K+ ATPase1 (Phospho-Ser23),ATPase (Ab-16),ATPase (Phospho-Ser16),ATP-Citrate Lyase (Ab-454),ATP-Citrate Lyase (Phospho-Ser454),ATRIP (Ab-68/72),ATRIP (Phospho-Ser68/72),AurA (Ab-288),AurA (Ab-342),AurA (Phospho-Ser342),AurA (Phospho-Thr288),AurB (Ab-12),AurB (Ab-232),AurB (Phospho-Thr232),AurB (Phospho-Tyr12),AurB/C (Ab-202/175),AXL (Phospho-Tyr691),BAD (Ab-112) ,BAD (Ab-134),BAD (Ab-136) ,BAD (Ab-155) ,BAD (Ab-91/128),BAD (Phospho-Ser112) ,BAD (Phospho-Ser134),BAD (Phospho-Ser136) ,BAD (Phospho-Ser155) ,BAD (Phospho-Ser91/128),BAX (Ab-167),BAX (Phospho-Thr167),BCL-2 (Ab-56) ,BCL-2 (Ab-69),BCL-2 (Ab-70) ,BCL-2 (Phospho-Ser70) ,BCL-2 (Phospho-Ser87),BCL-2 (Phospho-Thr56) ,BCL-2 (Phospho-Thr69),BCL-6 (Ab-333),BCL-XL (Ab-47),BCL-XL (Phospho-Ser62) ,BCL-XL (Phospho-Thr47),BCR (Ab-177) ,BCR (Ab-360),BCR (Phospho-Tyr177) ,BCR (Phospho-Tyr360),BID (Ab-78),BID (Phospho-Ser78),BIM (Ab-69/65) ,BIM (Phospho-Ser69/65) ,BLNK (Ab-96),BLNK (Phospho-Tyr84),BLNK (Phospho-Tyr96),B-RAF (Ab-446),B-RAF (Ab-598),B-RAF (Ab-601),B-RAF (Phospho-Ser446),B-RAF (Phospho-Ser601),B-RAF (Phospho-Thr598),BRCA1 (Ab-1457),BRCA1 (Ab-1524) ,BRCA1 (Phospho-Ser1423) ,BRCA1 (Phospho-Ser1457),BRCA1 (Phospho-Ser1524) ,Breast tumor kinase (Phospho-Tyr447),BTK (Ab-223) ,BTK (Phospho-Tyr223),BTK (Phospho-Tyr550),c-Abl (Ab-412) ,c-Abl (Phospho-Tyr245),c-Abl (Phospho-Tyr412) ,Calmodulin (Ab-79/81),Calmodulin (Phospho-Thr79/Ser81),Calsenilin/KCNIP3 (Ab-63),Calsenilin/KCNIP3 (Phospho-Ser63),CaMK1-alpha (Ab-177),CaMK1-alpha (Phospho-Thr177),CaMK2 alpha/beta/delta (Phospho-Thr305),CaMK2A (Ab-286) ,CaMK2A (Phospho-Thr286) ,CaMK2-beta/gamma/delta (Ab-287),CaMK2-beta/gamma/delta (Phospho-Thr287),CaMK4 (Ab-196/200),CaMK4 (Phospho-Thr196/200),Caspase 1 (Ab-376),Caspase 1 (Phospho-Ser376),Caspase 2 (Ab-157),Caspase 2 (Phospho- Ser157),Caspase 3 (Ab-150),Caspase 3 (Phospho-Ser150),Caspase 6 (Ab-257),Caspase 6 (Phospho-Ser257),Caspase 8 (Ab-347),Caspase 8 (Phospho-Ser347),Caspase 9 (Ab-125),Caspase 9 (Ab-144),Caspase 9 (Ab-153),Caspase 9 (Ab-196),Caspase 9 (Phospho-Ser144),Caspase 9 (Phospho-Ser196),Caspase 9 (Phospho-Thr125),Caspase 9 (Phospho-Tyr153),Catalase (Ab-385),Catalase (Phospho-Tyr385),Catenin beta (Ab-33),Catenin beta (Ab-37) ,Catenin beta (Ab-41/45) ,Catenin beta (Ab-489),Catenin beta (Ab-654),Catenin beta (Phospho-Ser33) ,Catenin beta (Phospho-Ser37) ,Catenin beta (Phospho-Thr41/Ser45) ,Catenin beta (Phospho-Tyr489),Catenin beta (Phospho-Tyr654),Catenin delta-1 (Ab-228),Catenin delta-1 (Phospho-Tyr228),Caveolin-1 (Ab-14) ,Caveolin-1 (Phospho-Tyr14) ,CBL (Phospho-Tyr700),CBL (Phospho-Tyr774),CD19 (Ab-531),CD19 (Phospho-Tyr531),CD22/BL-CAM (Phospho-Tyr807),CD227/mucin 1 (Ab-1243),CD227/mucin 1 (Phospho-Tyr1243),CD28 (Phospho-Tyr218),CD32 (FcgammaRIIb) (Ab-292),CD3Z (Ab-142),CD3Z (Phospho-Tyr142),CD4 (Ab-433),CD4 (Phospho-Ser433),CD45 (Phospho-Ser1007),CD5 (Ab-453),CD5 (Phospho-Tyr453),CDC25A (Ab-124),CDC25A (Ab-178),CDC25A (Ab-75) ,CDC25A (Phospho-Ser124),CDC25A (Phospho-Ser75) ,CDC25B (Ab-323),CDC25B (Ab-353),CDC25B (Phospho-Ser323),CDC25B (Phospho-Ser353),CDC25C (Ab-216) ,CDC25C (Phospho-Ser216) ,CDC25C (Phospho-Thr48),CDK1/CDC2 (Ab-14),CDK1/CDC2 (Ab-15),CDK1/CDC2 (Phospho-Thr14),CDK1/CDC2 (Phospho-Tyr15) ,CDK2 (Ab-160) ,CDK2 (Phospho-Thr160) ,CDK5 (Ab-15),CDK5 (Phospho-Tyr15),CDK7 (Ab-170),CDK7 (Phospho-Thr170),Chk1 (Ab-280) ,Chk1 (Ab-286),Chk1 (Ab-317) ,Chk1 (Ab-345) ,Chk1 (Phospho-Ser280) ,Chk1 (Phospho-Ser286),Chk1 (Phospho-Ser296),Chk1 (Phospho-Ser301),Chk1 (Phospho-Ser317) ,Chk1 (Phospho-Ser345) ,Chk2 (Ab-383),Chk2 (Ab-387),Chk2 (Ab-516) ,Chk2 (Ab-68) ,Chk2 (Phospho-Ser516) ,Chk2 (Phospho-Thr383),Chk2 (Phospho-Thr387),Chk2 (Phospho-Thr68) ,c-Jun (Ab-170) ,c-Jun (Ab-239) ,c-Jun (Ab-243) ,c-Jun (Ab-63) ,c-Jun (Ab-91) ,c-Jun (Ab-93) ,c-Jun (Phospho-Ser243) ,c-Jun (Phospho-Ser63) ,c-Jun (Phospho-Ser73) ,c-Jun (Phospho-Thr239) ,c-Jun (Phospho-Thr91) ,c-Jun (Phospho-Thr93) ,c-Jun (Phospho-Tyr170) ,CK1-A (Ab-321),CK1-A (Phospho-Thr321),CK1-A/A2 (Phospho-Tyr294),CK2-b (Ab-209),CK2-b (Phospho-Ser209),Claudin 3 (Ab-219),Claudin 3 (Phospho-Tyr219),Claudin 6 (Phospho-Tyr219),Claudin 7 (Ab-210),Claudin 7 (Phospho-Tyr210),Coagulation Factor III (Phospho-Ser290),Cofilin (Ab-3) ,Cofilin (Phospho-Ser3) ,Connexin 43 (Ab-367) ,Connexin 43 (Phospho-Ser367) ,Cortactin (Ab-421) ,Cortactin (Ab-466) ,Cortactin (Phospho-Tyr421) ,Cortactin (Phospho-Tyr466) ,CPI17 alpha (Ab-38) ,CPI17 alpha (Phospho-Thr38) ,c-PLA2 (Ab-505),c-PLA2 (Phospho-Ser505),CREB (Ab-100),CREB (Ab-121),CREB (Ab-129) ,CREB (Ab-133) ,CREB (Ab-142) ,CREB (Phospho-Ser121),CREB (Phospho-Ser129) ,CREB (Phospho-Ser133) ,CREB (Phospho-Ser142),CREB (Phospho-Thr100),CrkII (Ab-221) ,CrkII (Phospho-Tyr221),CrkL (Phospho-Tyr207),CXCR4 (Phospho-Ser339),Cyclin B1 (Ab-126),Cyclin B1 (Ab-147),Cyclin B1 (Phospho-Ser126),Cyclin B1 (Phospho-Ser147),Cyclin C (Phospho-Ser275),Cyclin D1 (Ab-286),Cyclin D1 (Ab-90),Cyclin D1 (Phospho-Thr286),Cyclin D2 (Ab-280),Cyclin D3 (Ab-283),Cyclin D3 (Phospho-Thr283),Cyclin E1 (Ab-395),Cyclin E1 (Ab-77),Cyclin E1 (Phospho-Thr395),Cyclin E1 (Phospho-Thr77),Cyclin E2 (Ab-392),Cyclin E2 (Phospho-Thr392),DAB1 (Ab-220) ,DAB1 (Ab-232) ,DAB1 (Phospho-Tyr220) ,DAB1 (Phospho-Tyr232) ,DAPP1 (Ab-139),DAPP1 (Phospho-Tyr139),DARPP-32 (Ab-34) ,DARPP-32 (Ab-75) ,DARPP-32 (Phospho-Thr34) ,DARPP-32 (Phospho-Thr75),DAXX (Phospho-Ser668),DDX5/DEAD-box protein 5 (Ab-593),DDX5/DEAD-box protein 5 (Phospho-Tyr593),DNA-PK (Ab-2056),DNA-PK (Ab-2638),DNA-PK (Ab-2647),DNA-PK (Phospho-Thr2638),DNA-PK (Phospho-Thr2647),Dok-1 (Ab-362) ,Dok-1 (Ab-398) ,Dok-1 (Phospho-Tyr362) ,Dok-1 (Phospho-Tyr398) ,Dok-2 (Ab-299) ,Dok-2 (Phospho-Tyr299) ,DYN1 (Ab-774),DYN1 (Phospho-Ser774),E2F1 (Ab-433),E2F1 (Phospho-Thr433),EEF2 (Ab-56),EEF2 (Phospho-Thr56),eEF2K (Ab-366) ,eEF2K (Phospho-Ser366),EGFR (Ab-1016),EGFR (Ab-1069),EGFR (Ab-1070) ,EGFR (Ab-1092) ,EGFR (Ab-1110) ,EGFR (Ab-1172) ,EGFR (Ab-1197) ,EGFR (Ab-678) ,EGFR (Ab-693) ,EGFR (Ab-869) ,EGFR (Ab-998),EGFR (Phospho-Ser1070) ,EGFR (Phospho-Thr678),EGFR (Phospho-Thr693),EGFR (Phospho-Tyr1016),EGFR (Phospho-Tyr1069),EGFR (Phospho-Tyr1092) ,EGFR (Phospho-Tyr1110) ,EGFR (Phospho-Tyr1172) ,EGFR (Phospho-Tyr1197) ,EGFR (Phospho-Tyr869) ,eIF2A (Ab-51) ,eIF2A (Phospho-Ser51) ,eIF4B (Phospho-Ser422),eIF4E (Ab-209) ,eIF4E (Phospho-Ser209) ,eIF4G (Ab-1108),eIF4G (Phospho-Ser1108),Elk1 (Ab-383) ,Elk1 (Ab-389) ,Elk1 (Ab-417) ,Elk1 (Phospho-Ser383) ,Elk1 (Phospho-Ser389) ,Elk1 (Phospho-Thr417) ,eNOS (Ab-1177) ,eNOS (Ab-1179),eNOS (Ab-495) ,eNOS (Ab-615),eNOS (Phospho-Ser1177) ,eNOS (Phospho-Ser615),eNOS (Phospho-Thr495) ,EPB41 (Ab-418/660),EPB41 (Phospho-Tyr418/660),EPHA2/3/4 (Ab-588/596),EPHA2/3/4 (Phospho-Tyr588/596),EPHB1/2 (Ab-594/604),EPHB1/2 (Phospho-Tyr594/604),Ephrin B1 (Ab-317),Ephrin B1 (Phospho-Tyr317),Ephrin B1/B2/B3 (Phospho-Tyr324),Ephrin B2 (Ab-330),Ephrin B2 (Phospho-Tyr330),Epo-R (Ab-368),Epo-R (Phospho-Tyr368),ERK3 (Ab-189),ERK3 (Phospho-Ser189),ERK8 (Phospho-Thr175/Tyr177),Estrogen Receptor-alpha (Ab-104) ,Estrogen Receptor-alpha (Ab-106) ,Estrogen Receptor-alpha (Ab-118) ,Estrogen Receptor-alpha (Ab-167) ,Estrogen Receptor-alpha (Phospho-Ser104),Estrogen Receptor-alpha (Phospho-Ser106),Estrogen Receptor-alpha (Phospho-Ser118),Estrogen Receptor-alpha (Phospho-Ser167),ETK (Ab-40),ETK (Ab-566),ETK (Phospho-Tyr40),Ezrin (Ab-353) ,Ezrin (Ab-478),Ezrin (Ab-566) ,Ezrin (Phospho-Thr566) ,Ezrin (Phospho-Tyr353) ,Ezrin (Phospho-Tyr478),FADD (Phospho-Ser194),FAK (Ab-397) ,FAK (Ab-407),FAK (Ab-576),FAK (Ab-861) ,FAK (Ab-910),FAK (Ab-925) ,FAK (Phospho-Ser910),FAK (Phospho-Tyr397),FAK (Phospho-Tyr407),FAK (Phospho-Tyr576),FAK (Phospho-Tyr861) ,FAK (Phospho-Tyr925) ,FAS (Ab-291),FAS (Phospho-Tyr291),FER (Ab-402),FER (Phospho-Tyr402),FGFR1 (Ab-154) ,FGFR1 (Ab-766),FGFR1 (Phospho-Tyr154) ,FGFR1 (Phospho-Tyr654),FGFR1 (Phospho-Tyr766),Filamin A (Ab-2152) ,Filamin A (Phospho-Ser2152),FKHR (Ab-256) ,FKHR (Ab-319) ,FKHR (Phospho-Ser256) ,FKHR (Phospho-Ser319) ,FKHR/FOXO1A (Ab-329),FKHR/FOXO1A (Phospho-Ser329),FKHRL1/FOXO3A (Ab-253) ,FKHRL1/FOXO3A (Phospho-Ser253) ,FLT3 (Ab-599),FLT3 (Phospho-Tyr599),FLT3 (Phospho-Tyr842),FLT3 (Phospho-Tyr969),Fos (Ab-232),Fos (Ab-374),Fos (Phospho-Ser362),Fos (Phospho-Thr232),FosB (Ab-27),FosB (Phospho-Ser27),FOXO1/3/4-pan (Ab-24/32),FOXO1/3/4-pan (Phospho-Thr24/32),FOXO1A/3A (Phospho-Ser322/325),FRS2 (Phospho-Tyr436),Fyn (Phospho-Tyr530),G3BP-1 (Ab-232) ,G3BP-1 (Phospho-Ser232) ,Gab1 (Ab-627) ,Gab1 (Ab-659),Gab1 (Phospho-Tyr627) ,Gab1 (Phospho-Tyr659),Gab2 (Ab-159),Gab2 (Ab-623),Gab2 (Phospho-Ser159),Gab2 (Phospho-Tyr643),GABA-RB (Ab-434) ,GABA-RB (Phospho-Ser434),GAP43 (Ab-41) ,GAP43 (Phospho-Ser41) ,GATA1 (Ab-142) ,GATA1 (Ab-310) ,GATA1 (Phospho-Ser142) ,GATA1 (Phospho-Ser310) ,GluR1 (Ab-849) ,GluR1 (Ab-863) ,GluR1 (Phospho-Ser849) ,GluR1 (Phospho-Ser863) ,GluR2 (Ab-880),GluR2 (Phospho-Ser880) ,GRB10/Growth factor receptor-bound protein 10 (Ab-67),GRB10/Growth factor receptor-bound protein 10 (Phospho-Tyr67),GRF-1 (Phospho-Tyr1105),GRK1 (Ab-21),GRK1 (Phospho-Ser21),GRK2 (Ab-29),GRK2 (Phospho-Ser29),GRK2 (Phospho-Ser685),GSK3 alpha (Ab-21) ,GSK3 alpha (Phospho-Ser21) ,GSK3 alpha/beta (Ab-216/279),GSK3 alpha/beta (Phospho-Tyr216/279),GSK3 beta (Ab-9) ,GSK3 beta (Phospho-Ser9) ,GTPase activating protein (Ab-387),GTPase activating protein (Phospho-Ser387),HCK (Phospho-Tyr410),HDAC1 (Ab-421),HDAC1 (Phospho-Ser421),HDAC2 (Ab-394) ,HDAC2 (Phospho-Ser394),HDAC3 (Ab-424),HDAC3 (Phospho-Ser424),HDAC4 (Ab-632) ,HDAC4 (Phospho-Ser632) ,HDAC5 (Ab-259),HDAC5 (Ab-498) ,HDAC5 (Phospho-Ser259),HDAC5 (Phospho-Ser498) ,HDAC6 (Ab-22),HDAC6 (Phospho-Ser22),HDAC8 (Ab-39) ,HDAC8 (Phospho-Ser39) ,HER2 (Ab-1112),HER2 (Ab-1221/1222) ,HER2 (Ab-1248) ,HER2 (Ab-686),HER2 (Ab-877) ,HER2 (Phospho-Thr686),HER2 (Phospho-Tyr1221/Tyr1222) ,HER2 (Phospho-Tyr1248) ,HER2 (Phospho-Tyr877) ,HER3/ErbB3 (Ab-1222),HER3/ErbB3 (Ab-1289),HER3/ErbB3(Phospho-Tyr1222),HER3/ErbB3 (Phospho-Tyr1289),HER4/ErbB4 (Ab-1284),HER4/ErbB4 (Phospho-Tyr1284),Histone H2A.X (Ab-139) ,Histone H2A.X (Phospho-Ser139) ,Histone H3.1 (Ab-10) ,Histone H3.1 (Phospho-Ser10) ,HNF4 alpha (Ab-313) ,HNF4 alpha (Phospho-Ser313) ,HRS (Ab-334),HRS (Phospho-Tyr334),HSF1 (Ab-303) ,HSF1 (Phospho-Ser303) ,HSL (Ab-552/563),HSL (Ab-554),HSL (Phospho-Ser552/563),HSL (Phospho-Ser554),HSP27 (Ab-15) ,HSP27 (Ab-78) ,HSP27 (Ab-82) ,HSP27 (Phospho-Ser15) ,HSP27 (Phospho-Ser78) ,HSP27 (Phospho-Ser82) ,HSP90 co-chaperone Cdc37 (Ab-13),HSP90 co-chaperone Cdc37 (Phospho-Ser13),HSP90B (Ab-226),HSP90B (Ab-254) ,HSP90B (Phospho-Ser226),HSP90B (Phospho-Ser254),ICAM-1 (Ab-512) ,ICAM-1 (Phospho-Tyr512) ,ICK (Phospho-Tyr159),IGF1R (Ab-1161) ,IGF1R (Ab-1165/1166) ,IGF1R (Phospho-Tyr1161) ,IGF1R (Phospho-Tyr1165/1166) ,IGF2R (Ab-2409),IGF2R (Phospho-Ser2409),IGFBP-3 (Ab-183),IkB-alpha (Ab-32/36) ,IkB-alpha (Ab-42) ,IkB-alpha (Phospho-Ser32/36) ,IkB-alpha (Phospho-Tyr305),IkB-alpha (Phospho-Tyr42) ,IkB-beta (Ab-19),IkB-beta (Phospho-Ser23),IkB-beta (Phospho-Thr19),IkB-epsilon (Ab-22) ,IkB-epsilon (Phospho-Ser22),IKK-alpha (Ab-23) ,IKK-alpha (Phospho-Thr23) ,IKK-alpha/beta (Ab-176/177),IKK-alpha/beta (Ab-180/181),IKK-alpha/beta (Phospho-Ser180/181),IKK-beta (Ab-188),IKK-beta (Ab-199),IKK-beta (Phospho-Tyr188),IKK-beta (Phospho-Tyr199),IKK-gamma (Ab-31),IKK-gamma (Ab-85),IKK-gamma (Phospho-Ser31),IKK-gamma (Phospho-Ser85),IL-10R-alpha (Ab-496),IL-10R-alpha (Phospho-Tyr496),IL-13R/CD213a1 (Ab-405),IL-13R/CD213a1 (Phospho-Tyr405),IL-2RA/CD25 (Ab-268),IL-2RA/CD25 (Phospho-Ser268),IL3RB (Ab-593),IL3RB (Phospho-Tyr593),IL-4R/CD124 (Ab-497),IL-4R/CD124 (Phospho-Tyr497),IL7R/CD127 (Phospho-Tyr449),Integrin beta-1 (Ab-788),Integrin beta-1 (Ab-789),Integrin beta-1 (Phospho-Thr788),Integrin beta-3 (Ab-773) ,Integrin beta-3 (Ab-785) ,Integrin beta-3 (Phospho-Tyr773) ,Integrin beta-3 (Phospho-Tyr785) ,Integrin beta-4 (Ab-1510),Integrin beta-4 (Phospho-Tyr1510),Interferon-alpha/beta receptor alpha chain (Ab-466),Interferon-alpha/beta receptor alpha chain (Phospho-Tyr466),Interferon-gamma receptor alpha chain precursor (Ab-457),Interferon-gamma receptor alpha chain precursor (Phospho-Tyr457),IR (Ab-1361),IR (Phospho-Tyr1355),IR (Phospho-Tyr1361),IRS-1 (Ab-307) ,IRS-1 (Ab-312) ,IRS-1 (Ab-323),IRS-1 (Ab-636) ,IRS-1 (Ab-639) ,IRS-1 (Ab-794),IRS-1 (Phospho-Ser1101),IRS-1 (Phospho-Ser307) ,IRS-1 (Phospho-Ser312) ,IRS-1 (Phospho-Ser323),IRS-1 (Phospho-Ser612),IRS-1 (Phospho-Ser636) ,IRS-1 (Phospho-Ser639) ,IRS-1 (Phospho-Ser794),JAK1 (Ab-1022) ,JAK1 (Phospho-Tyr1022) ,JAK2 (Ab-1007) ,JAK2 (Ab-221) ,JAK2 (Phospho-Tyr1007) ,JAK2 (Phospho-Tyr221) ,JNK1/2/3 (Ab-183/185),JNK1/2/3 (Phospho-Thr183/Tyr185),JunB (Ab-259) ,JunB (Ab-79) ,JunB (Phospho-Ser259) ,JunB (Phospho-Ser79) ,JunD (Ab-255) ,JunD (Phospho-Ser255) ,Keratin 18 (Ab-33) ,Keratin 18 (Ab-52),Keratin 18 (Phospho-Ser33),Keratin 18 (Phospho-Ser52),Keratin 8 (Ab-431),Keratin 8 (Ab-73) ,Keratin 8 (Phospho-Ser431),Keratin 8 (Phospho-Ser73),KIT (Ab-721) ,KIT (Ab-936),KIT (Phospho-Tyr703),KIT (Phospho-Tyr721) ,KIT (Phospho-Tyr936),KSR (Ab-392),KSR (Phospho-Ser392),Kv1.3/KCNA3 (Ab-135),Kv1.3/KCNA3 (Phospho-Tyr135),Kv2.1/Kcnb1 (Phospho-Tyr128),Lamin A (Ab-22),Lamin A (Phospho-Ser22),Lamin A/C (Ab-392),Lamin A/C (Phospho-Ser392),LAT (Ab-161),LAT (Ab-171),LAT (Ab-191),LAT (Phospho-Tyr171),LAT (Phospho-Tyr191),LCK (Ab-192),LCK (Ab-393) ,LCK (Ab-504),LCK (Ab-59),LCK (Phospho-Ser59),LCK (Phospho-Tyr192),LCK (Phospho-Tyr393) ,LCK (Phospho-Tyr504),LIMK1 (Ab-508) ,LIMK1 (Phospho-Thr508) ,LIMK1/2 (Ab-508/505) ,LKB1 (Ab-189),LKB1 (Ab-334),LKB1 (Ab-428),LKB1 (Phospho-Ser428),LKB1 (Phospho-Thr189),LYN (Ab-507),LYN (Phospho-Tyr507),MAP3K1/MEKK1 (Phospho-Thr1381),MAP3K7/TAK1 (Ab-184),MAP3K7/TAK1 (Ab-187),MAP3K7/TAK1 (Ab-439),MAP3K7/TAK1 (Phospho-Thr184),MAP3K8/COT (Ab-290) ,MAP3K8/COT (Ab-400),MAP3K8/COT (Phospho-Thr290),MAPKAPK2 (Ab-272),MAPKAPK2 (Phospho-Ser272),MAPKAPK2 (Phospho-Thr222),MAPKAPK2 (Phospho-Thr334),MARCKS (Ab-158),MARCKS (Ab-163) ,MARCKS (Phospho-Ser158) ,MARCKS(Phospho-Ser163) ,M-CSF Receptor (Ab-561),M-CSF Receptor (Ab-809),M-CSF Receptor (Phospho-Tyr561),M-CSF Receptor (Phospho-Tyr809),MDM2 (Ab-166),MDM2 (Phospho-Ser166),MDM4 (Phospho-Ser367),MEF2A (Ab-312) ,MEF2A (Ab-319) ,MEF2A (Ab-408) ,MEF2A (Phospho-Ser408),MEF2A (Phospho-Thr312) ,MEF2A (Phospho-Thr319) ,MEF2C (Ab-396),MEF2C (Phospho-Ser396),MEF2D (Phospho-Ser444),MEK1 (Ab-217),MEK1 (Ab-221) ,MEK1 (Ab-286),MEK1 (Ab-291) ,MEK1 (Ab-298),MEK1 (Phospho-Ser217) ,MEK1 (Phospho-Ser221) ,MEK1 (Phospho-Ser298),MEK1 (Phospho-Thr286),MEK1 (Phospho-Thr291) ,MEK2 (Ab-394) ,MEK2 (Phospho-Thr394) ,MER/SKY (Phospho-Tyr749/Tyr681),Merlin (Ab-10),Merlin (Ab-518) ,Merlin (Phospho-Ser10),Merlin (Phospho-Ser518) ,Met (Ab-1003),Met (Ab-1234) ,Met (Ab-1349) ,Met (Phospho-Tyr1003),Met (Phospho-Tyr1234) ,Met (Phospho-Tyr1349) ,Met (Phospho-Tyr1356),MITF (Ab-73),MITF (Phospho-Ser73),MKK3/MAP2K3 (Ab-189) ,MKK3/MAP2K3 (Ab-222),MKK3/MAP2K3 (Phospho-Ser189),MKK3/MAP2K3 (Phospho-Thr222),MKK4/SEK1 (Ab-257),MKK4/SEK1 (Ab-261) ,MKK4/SEK1 (Ab-80),MKK4/SEK1 (Phospho-Ser257),MKK4/SEK1 (Phospho-Ser80) ,MKK4/SEK1 (Phospho-Thr261) ,MKK6/MAP2K6 (Ab-207),MKK6/MAP2K6 (Phospho-Ser207),MKK7/MAP2K7 (Ab-271),MKK7/MAP2K7 (Phospho-Ser271),MKK7/MAP2K7 (Phospho-Thr275),MKP-1 (Ab-359),MKP-1 (Phospho-Ser359),MKP-1/2 (Ab-296/318),MKP-1/2 (Phospho-Ser296/318),Mnk1 (Ab-385),Mnk1 (Phospho-Thr385),MSK1 (Ab-360),MSK1 (Ab-376) ,MSK1 (Ab-581),MSK1 (Phospho-Ser212),MSK1 (Phospho-Ser360),MSK1 (Phospho-Ser376) ,MSK1 (Phospho-Thr581),MSK2 (Phospho-Thr568),Mst1/Mst2 (Ab-183),Mst1/Mst2 (Phospho-Thr183),mTOR (Ab-2446),mTOR (Ab-2448) ,mTOR (Ab-2481),mTOR (Phospho-Ser2448) ,mTOR (Phospho-Ser2481),mTOR (Phospho-Thr2446),Myc (Ab-358),Myc (Ab-373) ,Myc (Ab-58) ,Myc (Ab-62) ,Myc (Phospho-Ser373) ,Myc (Phospho-Ser62),Myc (Phospho-Thr358) ,Myc (Phospho-Thr58) ,Myosin regulatory light chain 2 (Ab-18),Myosin regulatory light chain 2 (Phospho-Ser18),MYPT1 (Phospho-Thr696),MYPT1 (Phospho-Thr853),MYT1 (Ab-83),NFAT3 (Ab-168/170),NFAT3 (Ab-676),NFAT4 (Ab-165),NFAT4 (Phospho-Ser165),NFkB-p100/p52 (Ab-865) ,NFkB-p100/p52 (Ab-869) ,NFkB-p100/p52 (Phospho-Ser865) ,NFkB-p100/p52 (Phospho-Ser869) ,NFkB-p100/p52 (Phospho-Ser872),NFkB-p105/p50 (Ab-337) ,NFkB-p105/p50 (Ab-893) ,NFkB-p105/p50 (Ab-907) ,NFkB-p105/p50 (Ab-927),NFkB-p105/p50 (Ab-932) ,NFkB-p105/p50 (Phospho-Ser337) ,NFkB-p105/p50 (Phospho-Ser893) ,NFkB-p105/p50 (Phospho-Ser907) ,NFkB-p105/p50 (Phospho-Ser927),NFkB-p105/p50 (Phospho-Ser932) ,NFkB-p65 (Ab-254) ,NFkB-p65 (Ab-276) ,NFkB-p65 (Ab-281),NFkB-p65 (Ab-311) ,NFkB-p65 (Ab-435) ,NFkB-p65 (Ab-468) ,NFkB-p65 (Ab-505),NFkB-p65 (Ab-529) ,NFkB-p65 (Ab-536) ,NFkB-p65 (Phospho-Ser276) ,NFkB-p65 (Phospho-Ser311) ,NFkB-p65 (Phospho-Ser468) ,NFkB-p65 (Phospho-Ser529) ,NFkB-p65 (Phospho-Ser536) ,NFkB-p65 (Phospho-Thr254) ,NFkB-p65 (Phospho-Thr435) ,NFkB-p65 (Phospho-Thr505),NMDAR1 (Ab-897) ,NMDAR1 (Phospho-Ser897) ,NMDAR2A/B (Phospho-Tyr1246/1252),NMDAR2B (Ab-1472),NMDAR2B (Phospho-Tyr1472),Opioid Receptor (Ab-375) ,Opioid Receptor (Phospho-Ser375),p130Cas (Ab-165),p130Cas (Ab-410),p130Cas (Phospho-Tyr165),p130Cas (Phospho-Tyr410),p21Cip1 (Ab-145) ,p21Cip1 (Phospho-Thr145) ,p27Kip1 (Ab-10),p27Kip1 (Ab-187),p27Kip1 (Phospho-Ser10) ,p27Kip1 (Phospho-Thr187) ,p300 (Ab-89),p38 MAPK (Ab-180),p38 MAPK (Ab-182) ,p38 MAPK (Ab-322),p38 MAPK (Phospho-Thr180) ,p38 MAPK (Phospho-Tyr182) ,p38 MAPK (Phospho-Tyr322),p44/42 MAPK (Ab-204) ,p44/42 MAPK (Phospho-Thr202) ,p44/42 MAPK (Phospho-Tyr204) ,p44/42MAPK (Ab-202) ,p53 (Ab-15) ,p53 (Ab-18) ,p53 (Ab-20),p53 (Ab-315) ,p53 (Ab-33) ,p53 (Ab-37) ,p53 (Ab-376),p53 (Ab-378),p53 (Ab-387),p53 (Ab-392),p53 (Ab-46) ,p53 (Ab-6) ,p53 (Ab-9) ,p53 (Phospho-Ser15) ,p53 (Phospho-Ser20),p53 (Phospho-Ser315) ,p53 (Phospho-Ser33) ,p53 (Phospho-Ser366),p53 (Phospho-Ser37) ,p53 (Phospho-Ser378),p53 (Phospho-Ser392),p53 (Phospho-Ser46) ,p53 (Phospho-Ser6) ,p53 (Phospho-Ser9) ,p53 (Phospho-Thr18) ,p53 (Phospho-Thr81),p63 (Phospho-Ser455),P70S6K (Ab-229),P70S6K (Ab-371),P70S6K (Ab-411) ,P70S6K (Ab-418),P70S6K (Ab-421),P70S6K (Ab-424) ,P70S6K (Ab-427),P70S6K (Phospho-Ser371),P70S6K (Phospho-Ser411) ,P70S6K (Phospho-Ser418),P70S6K (Phospho-Ser424) ,P70S6K (Phospho-Thr229),P70S6K (Phospho-Thr389),P70S6K (Phospho-Thr421),P70S6K-beta (Ab-423),P70S6K-beta (Phospho-Ser423),P73 (Ab-99),P73 (Phospho-Tyr99) ,P90RSK (Ab-359/363),P90RSK (Ab-380),P90RSK (Ab-573),P90RSK (Phospho-Ser380),P90RSK (Phospho-Thr359/Ser363),P90RSK (Phospho-Thr573),P95/NBS1 (Ab-343) ,P95/NBS1 (Phospho-Ser343) ,PAK1 (Ab-204),PAK1 (Ab-212),PAK1 (Phospho-Ser204),PAK1 (Phospho-Thr212),PAK1/2 (Ab-199),PAK1/2 (Phospho-Ser199),PAK1/2/3 (Ab-141),PAK1/2/3 (Ab-423/402/421),PAK1/2/3 (Phospho-Ser141),PAK1/2/3 (Phospho-Thr423/402/421),PAK2 (Ab-192),PAK2 (Ab-197),PAK2 (Phospho-Ser192),PAK2 (Phospho-Ser20),PAK3 (Ab-154),PAK3 (Phospho-Ser154),PAK4 (Ab-474),Paxillin (Ab-118) ,Paxillin (Ab-31) ,Paxillin (Phospho-Tyr118) ,Paxillin (Phospho-Tyr31) ,PDGFR alpha (Ab-849),PDGFR alpha (Phospho-Tyr849),PDGFR beta (Ab-1009),PDGFR beta (Ab-1021),PDGFR beta (Ab-740),PDGFR beta (Ab-751) ,PDGFR beta (Phospho-Tyr1021),PDGFR beta (Phospho-Tyr740),PDGFR beta (Phospho-Tyr751) ,PDK1 (Ab-241) ,PDK1 (Phospho-Ser241) ,PEA-15 (Ab-116),PEA-15 (Phospho-Ser104),PEA-15 (Phospho-Ser116),PECAM-1 (Ab-713),PECAM-1 (Phospho-Tyr713),PI3-kinase p85-alpha (Phospho-Tyr607),PI3-kinase p85-subunit alpha/gamma (Ab-467/199),PI3-kinase p85-subunit alpha/gamma (Phospho-Tyr467/Tyr199),Pim-1 (Ab-309),Pim-1 (Phospho-Tyr309),PIP5K (Phospho-Ser307),PKA CAT (Ab-197),PKA CAT (Phospho-Thr197),PKA-R2B (Phospho-Ser113),PKC alpha (Ab-657),PKC alpha (Phospho-Tyr657),PKC alpha/beta II (Ab-638),PKC alpha/beta II (Phospho-Thr638),PKC beta/PKCB (Ab-661),PKC beta/PKCB (Phospho-Ser661),PKC delta (Ab-505),PKC delta (Ab-645) ,PKC delta (Phospho-Ser645) ,PKC delta (Phospho-Thr505),PKC delta (Phospho-Tyr313),PKC delta (Phospho-Tyr52),PKC delta (Phospho-Tyr64),PKC epsilon (Ab-729),PKC epsilon (Phospho-Ser729),PKC pan activation site,PKC pan activation site (Phospho),PKC theta (Ab-676) ,PKC theta (Phospho-Ser676) ,PKC theta (Phospho-Thr538),PKC zeta (Ab-410) ,PKC zeta (Ab-560),PKC zeta (Phospho-Thr410),PKC zeta (Phospho-Thr560),PKD1/PKC mu (Ab-205),PKD1/PKC mu (Ab-463),PKD1/PKC mu (Ab-744/748),PKD1/PKC mu (Ab-910),PKD1/PKC mu (Phospho-Ser205),PKD1/PKC mu (Phospho-Ser910),PKD1/PKC mu (Phospho-Tyr463),PKD2 (Ab-876),PKD2 (Phospho-Ser876),PKR (Ab-446) ,PKR (Ab-451) ,PKR (Phospho-Thr446) ,PKR (Phospho-Thr451) ,PLC beta3 (Ab-1105),PLC beta3 (Ab-537),PLC beta3 (Phospho-Ser1105),PLC beta3 (Phospho-Ser537),PLCG1 (Ab-771),PLCG1 (Ab-783),PLCG1 (Phospho-Tyr1253),PLCG1 (Phospho-Tyr771),PLCG1 (Phospho-Tyr783),PLCG2 (Ab-1217),PLCG2 (Ab-753),PLCG2 (Phospho-Tyr1217),PLCG2 (Phospho-Tyr753),PLD1 (Ab-561),PLD1 (Phospho-Ser561),PLD2 (Phospho-Tyr169),PLK1 (Ab-210),PLK1 (Phospho-Thr210),PP1 alpha (Ab-320),PP1 alpha (Phospho-Thr320),PP2A-alpha (Ab-307),PP2A-alpha (Phospho-Tyr307),PPAR-BP (Ab-1457),PPAR-BP (Phospho-Thr1457),PPAR-gamma (Ab-112),PPAR-gamma (Phospho-Ser112),Progesterone Receptor (Ab-190) ,Progesterone Receptor (Phospho-Ser190) ,PTEN (Ab-370) ,PTEN (Ab-380) ,PTEN (Ab-380/382/383) ,PTEN (Phospho-Ser370) ,PTEN (Phospho-Ser380) ,PTEN (Phospho-Ser380/Thr382/Thr383) ,PTPRA (Phospho-Tyr798),Pyk2 (Ab-402) ,Pyk2 (Ab-580),Pyk2 (Ab-881),Pyk2 (Phospho-Tyr402) ,Pyk2 (Phospho-Tyr579),Pyk2 (Phospho-Tyr580),Pyk2 (Phospho-Tyr881),Rac1/cdc42 (Ab-71) ,Rac1/cdc42 (Phospho-Ser71) ,RAD51 (Ab-309),RAD51 (Phospho-Tyr315),RAD52 (Phospho-Tyr104),Raf1 (Ab-259) ,Raf1 (Ab-289),Raf1 (Ab-296),Raf1 (Ab-338) ,Raf1 (Ab-341),Raf1 (Ab-43),Raf1 (Ab-621),Raf1 (Phospho-Ser259) ,Raf1 (Phospho-Ser289),Raf1 (Phospho-Ser296),Raf1 (Phospho-Ser338) ,Raf1 (Phospho-Ser43),Raf1 (Phospho-Ser621),Raf1 (Phospho-Tyr341),RapGEF1 (Phospho-Tyr504),Ras-GRF1 (Ab-916),Ras-GRF1 (Phospho-Ser916),Rb (Ab-608),Rb (Ab-780) ,Rb (Ab-795) ,Rb (Ab-807) ,Rb (Ab-811),Rb (Phospho-Ser608),Rb (Phospho-Ser780) ,Rb (Phospho-Ser795) ,Rb (Phospho-Ser807) ,Rb (Phospho-Ser811),Rb(Phospho-Thr821),Rb-like-2 (RBL2) (Ab-952),Rel (Ab-503) ,Rel (Phospho-Ser503) ,RelB (Ab-552) ,RelB (Phospho-Ser552) ,Ret (Ab-905) ,Ret (Phospho-Tyr905) ,RGS16 (Phospho-Tyr168),Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor 2 (Ab-885),Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor 2 (Phospho-Ser885),RhoA (Ab-188),RSK1/2/3/4 (Ab-221/227/218/232),RSK1/2/3/4 (Phospho-Ser221/227/218/232),RyR2 (Ab-2808),RyR2 (Phospho-Ser2808),S6 Ribosomal Protein (Ab-235),S6 Ribosomal Protein (Phospho-Ser235) ,SAPK/JNK (Ab-183) ,SAPK/JNK (Ab-185) ,SAPK/JNK (Phospho-Thr183) ,SAPK/JNK (Phospho-Tyr185) ,Shc (Ab-349) ,Shc (Ab-427),Shc (Phospho-Tyr349),Shc (Phospho-Tyr427),SHP-1 (Phospho-Tyr536),SHP-2 (Ab-542) ,SHP-2 (Ab-580) ,SHP-2 (Phospho-Tyr542),SHP-2 (Phospho-Tyr580),SLP-76 (Ab-128),SLP-76 (Phospho-Tyr128),Smad1 (Ab-187),Smad1 (Ab-465),Smad1 (Phospho-Ser187),Smad1 (Phospho-Ser465),Smad2 (Ab-220),Smad2 (Ab-245),Smad2 (Ab-250),Smad2 (Ab-255),Smad2 (Ab-467),Smad2 (Phospho-Ser250),Smad2 (Phospho-Ser467),Smad2 (Phospho-Thr220),Smad2/3 (Ab-8),Smad2/3 (Phospho-Thr8),Smad3 (Ab-179),Smad3 (Ab-204),Smad3 (Ab-213),Smad3 (Ab-425),Smad3 (Phospho-Ser204),Smad3 (Phospho-Ser208),Smad3 (Phospho-Ser213),Smad3 (Phospho-Ser425),Smad3 (Phospho-Thr179),SMC1 (Ab-957) ,SMC1 (Phospho-Ser957) ,SP1 (Ab-739) ,SP1 (Phospho-Thr739) ,Src (Ab-418) ,Src (Ab-529) ,Src (Ab-75),Src (Phospho-Ser75),Src (Phospho-Tyr216),Src (Phospho-Tyr418) ,Src (Phospho-Tyr529) ,SREBP-1 (Ab-439),SREBP-1 (Phospho-Ser439),SRF (Ab-77),SRF (Ab-99),SRF (Phospho-Ser77),SRF (Phospho-Ser99),STAM2 (Ab-192),STAM2 (Phospho-Tyr192),STAT1 (Ab-701) ,STAT1 (Ab-727) ,STAT1 (Phospho-Ser727) ,STAT1 (Phospho-Tyr701) ,STAT2 (Ab-690),STAT2 (Phospho-Tyr690),STAT3 (Ab-705) ,STAT3 (Ab-727) ,STAT3 (Phospho-Ser727) ,STAT3 (Phospho-Tyr705) ,STAT4 (Ab-693) ,STAT4 (Phospho-Tyr693) ,STAT5A (Ab-694) ,STAT5A (Ab-780) ,STAT5A (Phospho-Ser725),STAT5A (Phospho-Ser780) ,STAT5A (Phospho-Tyr694) ,STAT5B (Ab-731),STAT5B (Phospho-Ser731),STAT6 (Ab-641) ,STAT6 (Ab-645) ,STAT6 (Phospho-Thr645) ,STAT6 (Phospho-Tyr641) ,Stathmin 1 (Ab-15) ,Stathmin 1 (Ab-24) ,Stathmin 1 (Ab-37) ,Stathmin 1 (Phospho-Ser15) ,Stathmin 1 (Phospho-Ser24) ,Stathmin 1 (Phospho-Ser37) ,Survivin (Ab-117),Survivin (Phospho-Thr117),SYK (Ab-348),SYK (Ab-525),SYK (Phospho-Tyr323),SYK (Phospho-Tyr348),SYK (Phospho-Tyr525),Synapsin (Ab-62),Synapsin (Ab-9) ,Synapsin (Phospho-Ser62),Synapsin (Phospho-Ser9) ,Synaptotagmin (Ab-202) ,Synaptotagmin (Ab-309) ,Synaptotagmin (Phospho-Ser309),Synaptotagmin (Phospho-Thr202),Synuclein alpha (Ab-125) ,Synuclein alpha (Ab-133) ,Synuclein alpha (Phospho-Tyr125) ,Synuclein alpha (Phospho-Tyr133) ,Synuclein alpha (Phospho-Tyr136) ,Tau (Ab-181) ,Tau (Ab-205) ,Tau (Ab-212) ,Tau (Ab-214) ,Tau (Ab-231) ,Tau (Ab-235) ,Tau (Ab-262) ,Tau (Ab-356) ,Tau (Ab-396) ,Tau (Ab-404) ,Tau (Ab-422) ,Tau (Phospho-Ser214) ,Tau (Phospho-Ser235) ,Tau (Phospho-Ser262) ,Tau (Phospho-Ser356) ,Tau (Phospho-Ser396) ,Tau (Phospho-Ser404) ,Tau (Phospho-Ser422) ,Tau (Phospho-Thr181) ,Tau (Phospho-Thr205) ,Tau (Phospho-Thr212) ,Tau (Phospho-Thr231) ,TFII-I (Phospho-Tyr248),TGFBR1 (Ab-165),TGFBR2 (Ab-250),TIE2 (Phospho-Tyr1108),TIF-IA (Ab-649),TIF-IA (Phospho-Ser649),TLK1 (Ab-764),TOP2A/DNA topoisomerase II (Ab-1106),TOP2A/DNA topoisomerase II (Phospho-Ser1106),Trk A (Ab-496),Trk A (Phospho-Tyr680/681),Trk A (Phospho-Tyr701),Trk A (Phospho-Tyr791),Trk B (Ab-515) ,Trk B (Phospho-Tyr515),Trk B (Phospho-Tyr705),Tuberin/TSC2 (Ab-1462),Tuberin/TSC2 (Ab-939),Tuberin/TSC2 (Ab-981),Tuberin/TSC2 (Phospho-Ser939),Tuberin/TSC2 (Phospho-Thr1462),TYK2 (Ab-1054),TYK2 (Phospho-Tyr1054) ,Tyrosine Hydroxylase (Ab-19) ,Tyrosine Hydroxylase (Ab-31) ,Tyrosine Hydroxylase (Ab-40) ,Tyrosine Hydroxylase (Ab-8),Tyrosine Hydroxylase (Phospho-Ser19),Tyrosine Hydroxylase (Phospho-Ser31),Tyrosine Hydroxylase (Phospho-Ser40),Tyrosine Hydroxylase (Phospho-Ser8),VASP (Ab-157) ,VASP (Ab-238) ,VASP (Phospho-Ser157) ,VASP (Phospho-Ser238) ,VAV1 (Ab-160),VAV1 (Ab-174) ,VAV1 (Phospho-Tyr174) ,VAV2 (Ab-142),VAV2 (Phospho-Tyr142),VE-Cadherin (Phospho-Tyr731),VEGFR1 (Ab-1333),VEGFR1 (Phospho-Tyr1333),VEGFR2 (Ab-1054),VEGFR2 (Ab-1059),VEGFR2 (A b-1175) ,VEGFR2 (Ab-1214) ,VEGFR2 (Ab-951) ,VEGFR2 (Phospho-Tyr1054),VEGFR2 (Phospho-Tyr1059),VEGFR2 (Phospho-Tyr1175) ,VEGFR2 (Phospho-Tyr1214) ,VEGFR2 (Phospho-Tyr951) ,Vinculin (Ab-821),Vinculin (Phospho-Tyr821),WASP (Ab-290),WASP (Phospho-Tyr290),WAVE1 (Ab-125),WAVE1 (Phospho-Tyr125),WEE1 (Ab-53),WEE1 (Phospho-Ser53),WEE1 (Phospho-Ser642),WWOX (Phospho-Tyr33),XIAP (Ab-87),XIAP (Phospho-Ser87),Zap-70 (Ab-292),Zap-70 (Ab-319) ,Zap-70 (Ab-493) ,Zap-70 (Phospho-Tyr292),Zap-70 (Phospho-Tyr315),Zap-70 (Phospho-Tyr319) ,Zap-70 (Phospho-Tyr493) 

  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:

    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创