Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > Jak/Stat磷酸化抗体芯片
  产品描述:检测42种Jak/Stat信号通路相关蛋白磷酸化
  检测位点:
  JAK1(Ab-1022) ,JAK1(Phospho-Tyr1022) ,JAK2(Ab-1007) ,JAK2(Ab-221) ,JAK2(Phospho-Tyr1007) ,JAK2(Phospho-Tyr221) ,MEK1(Ab-217) ,MEK1(Ab-221) ,MEK1(Ab-291) ,MEK1(Phospho-Ser217) ,MEK1(Phospho-Ser221) ,MEK1(Phospho-Thr291) ,MEK2(Ab-394) ,MEK2(Phospho-Thr394) ,p44/42 MAP Kinase(Ab-202) ,p44/42 MAP Kinase(Ab-204) ,p44/42 MAP Kinase(Phospho-Thr202) ,p44/42 MAP Kinase(Phospho-Tyr204) ,Raf1(Ab-259) ,Raf1(Ab-338) ,Raf1(Phospho-Ser259) ,Raf1(Phospho-Ser338) ,STAT1(Ab-701) ,STAT1(Ab-727) ,STAT1(Phospho-Ser727) ,STAT1(Phospho-Tyr701) ,STAT3(Ab-705) ,STAT3(Ab-727) ,STAT3(Phospho-Ser727) ,STAT3(Phospho-Tyr705) ,STAT4(Ab-693) ,STAT4(Phospho-Tyr693) ,STAT5A(Ab-694) ,STAT5A(Ab-780) ,STAT5A(Phospho-Ser780) ,STAT5A(Phospho-Tyr694) ,STAT6(Ab-641) ,STAT6(Ab-645) ,STAT6(Phospho-Thr645) ,STAT6(Phospho-Tyr641) ,TYK2(Ab-1054) ,TYK2(Phospho-Tyr1054)

  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创