Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > 肿瘤信号通路磷酸化抗体芯片
  产品描述:检测269种肿瘤信号通路相关蛋白磷酸化
  检测位点:
  Antibody Name,14-3-3 zeta (Ab-58) ,14-3-3 zeta (Phospho-Ser58),4E-BP1 (Ab-36) ,4E-BP1 (Phospho-Thr36) ,AKT (Ab-308) ,AKT (Ab-473) ,AKT (Phospho-Ser473) ,AKT (Phospho-Thr308) ,AKT2 (Ab-474) ,AKT2 (Phospho-Ser474) ,AMPK1 (Ab-174) ,AMPK1 (Phospho-Thr174),ATM (Ab-1981) ,BAD (Ab-112) ,BAD (Ab-136) ,BAD (Ab-155) ,BAD (Phospho-Ser112) ,BAD (Phospho-Ser136) ,BAD (Phospho-Ser155) ,BCL-2 (Ab-56) ,BCL-2 (Ab-70) ,BCL-2 (Phospho-Ser70) ,BCL-2 (Phospho-Thr56) ,BCL-XL (Ab-62) ,BCL-XL (Phospho-Ser62) ,BRCA1 (Ab-1423) ,BRCA1 (Ab-1524) ,BRCA1 (Phospho-Ser1423) ,BRCA1 (Phospho-Ser1524) ,CaMKII (Ab-286) ,CaMKII (Phospho-Thr286) ,Caspase 9 (Ab-125),Caspase 9 (Ab-144),Caspase 9 (Ab-153),Caspase 9 (Ab-196),Caspase 9 (Phospho-Ser144),Caspase 9 (Phospho-Ser196),Caspase 9 (Phospho-Thr125),Caspase 9 (Phospho-Tyr153),Caspase-3 (Ab-150),Caspase-3 (Phospho-Ser150),Catenin beta (Ab-37) ,Catenin beta (Ab-41/45) ,Catenin beta (Phospho-Ser33) ,Catenin beta (Phospho-Ser37) ,Catenin beta (Phospho-Thr41/Ser45) ,Caveolin-1 (Ab-14) ,Caveolin-1 (Phospho-Tyr14) ,CDC2 (Ab-15),CDC2 (Phospho-Tyr15) ,CDC25A (Ab-75) ,CDC25A (Phospho-Ser75) ,CDC25C (Ab-216) ,CDC25C (Phospho-Ser216) ,CDK2 (Ab-160) ,CDK2 (Phospho-Thr160) ,Chk1 (Ab-280) ,Chk1 (Ab-317) ,Chk1 (Ab-345) ,Chk1 (Phospho-Ser280) ,Chk1 (Phospho-Ser317) ,Chk1 (Phospho-Ser345) ,Chk2 (Ab-516) ,Chk2 (Ab-68) ,Chk2 (Phospho-Ser516) ,Chk2 (Phospho-Thr68) ,c-Jun (Ab-239) ,c-Jun (Ab-243) ,c-Jun (Ab-73) ,c-Jun (Phospho-Ser243) ,c-Jun (Phospho-Ser73) ,c-Jun(Phospho-Thr239) ,c-Kit (Ab-721) ,c-Kit (Phospho-Tyr721) ,CREB (Ab-133) ,CREB (Phospho-Ser133) ,CrkII (Ab-221) ,CrkII (Phospho-Tyr221),eEF2K (Ab-366) ,eEF2K (Phospho-Ser366),EGFR (Ab-1110) ,EGFR (Phospho-Tyr1110) ,eIF2A (Ab-51) ,eIF2A (Phospho-Ser51) ,eIF4E (Ab-209) ,eIF4E (Phospho-Ser209) ,Elk1 (Ab-383) ,Elk1 (Phospho-Ser383) ,ERK3 (Ab-189),ERK3 (Phospho-Ser189),ERK8 (Ab-175/177),ERK8 (Phospho-Thr175/Tyr177),Estrogen Receptor-α (Ab-167) ,Estrogen Receptor-α (Phospho-Ser167) ,FAK (Ab-397) ,FAK (Ab-861) ,FAK (Ab-925) ,FAK (Phospho-Tyr397) ,FAK (Phospho-Tyr861) ,FAK (Phospho-Tyr925),FGFR1 (Ab-154) ,FGFR1 (Phospho-Tyr154) ,FKHR (Ab-256) ,FKHR (Phospho-Ser256) ,GSK3 alpha (Ab-21) ,GSK3 alpha (Phospho-Ser21) ,GSK3 beta (Ab-9) ,GSK3 beta (Phospho-Ser9) ,HDAC8 (Ab-39) ,HDAC8 (Phospho-Ser39) ,HER2 (Ab-877) ,HER2 (Phospho-Tyr877) ,Histone H2A.X (Ab-139) ,Histone H2A.X (Phospho-Ser139) ,HSF1 (Ab-303) ,HSF1 (Phospho-Ser303) ,HSP27 (Ab-15) ,HSP27 (Ab-78) ,HSP27 (Phospho-Ser15) ,HSP27 (Phospho-Ser78) ,HSP90B (Ab-254) ,HSP90B (Phospho-Ser254),ICAM-1 (Ab-512) ,ICAM-1 (Phospho-Tyr512) ,IGF-1R (Ab-1161) ,IGF-1R (Phospho-Tyr1161) ,IkB-alpha (Ab-32/36) ,IkB-alpha (Ab-42) ,IkB-alpha (Phospho-Ser32/36) ,IkB-alpha (Phospho-Tyr42) ,IkB-beta (Phospho-Ser23),IkB-epsilon (Ab-22) ,IkB-epsilon (Phospho-Ser22),IKK-alpha (Ab-23) ,IKK-alpha (Phospho-Thr23) ,Integrin beta-3 (Ab-773) ,Integrin beta-3 (Ab-785) ,Integrin beta-3 (Phospho-Tyr773) ,Integrin beta-3 (Phospho-Tyr785) ,JAK1 (Ab-1022) ,JAK1 (Phospho-Tyr1022) ,JAK2 (Ab-1007) ,JAK2 (Ab-221) ,JAK2 (Phospho-Tyr1007) ,JAK2 (Phospho-Tyr221) ,JunB (Ab-259) ,JunB (Ab-79) ,JunB (Phospho-Ser259) ,JunB (Phospho-Ser79) ,JunD (Ab-255) ,JunD (Phospho-Ser255) ,Keratin 18 (Ab-33) ,Keratin 18 (Phospho-Ser33),MDM2 (Ab-166),MDM2 (Phospho-Ser166),MEK1 (Ab-217),MEK1 (Ab-221) ,MEK1 (Ab-291) ,MEK1 (Phospho-Ser217) ,MEK1 (Phospho-Ser221) ,MEK1 (Phospho-Thr291) ,MEK-2 (Ab-394) ,MEK-2 (Phospho-Thr394) ,Met (Ab-1349) ,Met (Phospho-Tyr1349) ,MKK3 (Ab-189) ,MKK3 (Phospho-Ser189),MSK1 (Ab-376) ,MSK1 (Phospho-Ser376) ,mTOR (Ab-2448) ,mTOR (Phospho-Ser2448) ,Myc (Ab-358),Myc (Ab-373) ,Myc (Ab-58) ,Myc (Ab-62) ,Myc (Phospho-Ser373) ,Myc (Phospho-Ser62),Myc (Phospho-Thr358) ,Myc (Phospho-Thr58) ,NFkB-p100/p52 (Ab-865) ,NFkB-p100/p52 (Ab-869) ,NFkB-p100/p52 (Phospho-Ser865) ,NFkB-p100/p52 (Phospho-Ser869) ,NFkB-p105/p50 (Ab-337) ,NFkB-p105/p50 (Ab-893) ,NFkB-p105/p50 (Ab-907) ,NFkB-p105/p50 (Phospho-Ser893) ,NFkB-p105/p50 (Phospho-Ser907) ,NFkB-p105/p50 (Phospho-Ser932) ,NFkB-p65 (Ab-254) ,NFkB-p65 (Ab-529) ,NFkB-p65 (Phospho-Ser529) ,NFkB-p65 (Phospho-Thr254) ,p21Cip1 (Ab-145) ,p21Cip1 (Phospho-Thr145) ,p27Kip1 (Ab-10),p27Kip1 (Ab-187),p27Kip1 (Phospho-Ser10) ,p27Kip1 (Phospho-Thr187) ,P38 MAPK (Ab-182) ,P38 MAPK (Phospho-Thr180) ,P38 MAPK (Phospho-Tyr182) ,p44/42 MAP Kinase (Ab-202) ,p44/42 MAP Kinase (Ab-204) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Thr202) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Tyr204) ,p53 (Ab-315) ,p53 (Ab-6) ,p53 (Phospho-Ser315) ,p53 (Phospho-Ser6) ,P70S6K (Ab-424) ,P70S6K (Phospho-Ser424) ,PDGF R beta (Ab-751) ,PDGF R beta (Phospho-Tyr751) ,PDK1 (Ab-241) ,PDK1 (Phospho-Ser241) ,PI3-kinase p85-alpha (Ab-607),PI3-kinase p85-alpha (Phospho-Tyr607),PI3-kinase p85-subunit alpha/gamma (Ab-467/199),PI3-kinase p85-subunit alpha/gamma (Phospho-Tyr467/Tyr199),PTEN (Ab-380/382/383) ,PTEN (Phospho-Ser380/Thr382/Thr383) ,Pyk2 (Ab-402) ,Pyk2 (Phospho-Tyr402) ,Rac1/cdc42 (Ab-71) ,Rac1/cdc42 (Phospho-Ser71) ,Raf1 (Ab-259) ,Raf1 (Phospho-Ser259) ,Rb (Ab-780) ,Rb (Phospho-Ser780) ,Rel (Ab-503) ,Rel (Phospho-Ser503) ,SAPK/JNK (Ab-183) ,SAPK/JNK (Phospho-Thr183) ,Shc (Ab-349) ,Shc (Phospho-Tyr349),SHP-2 (Ab-580) ,SHP-2 (Phospho-Tyr580),Smad3 (Phospho-Ser425),Src (Ab-418) ,Src (Ab-529) ,Src (Phospho-Tyr418) ,Src (Phospho-Tyr529) ,STAT1 (Ab-701) ,STAT1 (Ab-727) ,STAT1 (Phospho-Ser727) ,STAT1 (Phospho-Tyr701) ,STAT3 (Ab-705) ,STAT3 (Ab-727) ,STAT3 (Phospho-Ser727) ,STAT3 (Phospho-Tyr705) ,STAT4 (Ab-693) ,STAT4 (Phospho-Tyr693) ,STAT5A (Ab-694) ,STAT5A (Ab-780) ,STAT5A (Phospho-Ser780) ,STAT5A (Phospho-Tyr694) ,STAT6 (Ab-641) ,STAT6 (Ab-645) ,STAT6 (Phospho-Thr645) ,STAT6 (Phospho-Tyr641) ,Tau (Ab-404) ,Tau (Phospho-Ser404) ,Trk B (Ab-515) ,Trk B (Phospho-Tyr515),TYK2 (Ab-1054),TYK2 (Phospho-Tyr1054) ,VEGFR2 (Ab-951) ,VEGFR2 (Phospho-Tyr951)
   

  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创