Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > 血管内皮生长因子VEGF通路磷酸化抗体芯片
  产品描述:检测185种VEGF信号通路相关蛋白磷酸化
  检测位点:
  AKT (Ab-308) ,AKT (Ab-326),AKT (Ab-473) ,AKT (Phospho-Ser473) ,AKT (Phospho-Thr308) ,AKT (Phospho-Tyr326),AKT1 (Ab-450),AKT1 (Ab-72),AKT1 (Phospho-Thr450),AKT1 (Phospho-Thr72),AKT1/2/3 (Ab-315),AKT2 (Ab-474) ,AKT2 (Phospho-Ser474) ,BAD (Ab-112) ,BAD (Ab-134),BAD (Ab-136) ,BAD (Ab-155) ,BAD (Ab-91/128),BAD (Phospho-Ser112) ,BAD (Phospho-Ser134),BAD (Phospho-Ser136) ,BAD (Phospho-Ser155) ,BAD (Phospho-Ser91/128),Caspase 9 (Ab-144),Caspase 9 (Ab-153),Caspase 9 (Ab-196),Caspase 9 (Phospho-Ser144),Caspase 9 (Phospho-Ser196),Caspase 9 (Phospho-Tyr153),c-PLA2 (Ab-505),c-PLA2 (Phospho-Ser505),Elk1 (Ab-383) ,Elk1 (Ab-389) ,Elk1 (Ab-417) ,Elk1 (Phospho-Ser383) ,Elk1 (Phospho-Ser389) ,Elk1 (Phospho-Thr417) ,eNOS (Ab-1177) ,eNOS (Ab-495) ,eNOS (Ab-615),eNOS (Phospho-Ser1177) ,eNOS (Phospho-Ser615),eNOS (Phospho-Thr495) ,ERK1/2 (N-term),ERK3 (Ab-189),ERK3 (Phospho-Ser189),ERK8 (Phospho-Thr175/Tyr177),FAK (Ab-397) ,FAK (Ab-407),FAK (Ab-576),FAK (Ab-861) ,FAK (Ab-910),FAK (Ab-925) ,FAK (Phospho-Ser910),FAK (Phospho-Tyr397),FAK (Phospho-Tyr407),FAK (Phospho-Tyr576),FAK (Phospho-Tyr861) ,FAK (Phospho-Tyr925) ,FKHR (Ab-256) ,FKHR (Ab-319) ,FKHR (Phospho-Ser256) ,FKHR (Phospho-Ser319) ,GAB2/GRB2-associated binding protein 2 (Ab-159),GAB2/GRB2-associated binding protein 2 (Phospho-Ser159),GTPase activating protein (Ab-387),GTPase activating protein (Phopspho-Ser387),HSP27 (Ab-15) ,HSP27 (Ab-78) ,HSP27 (Ab-82) ,HSP27 (Phospho-Ser15) ,HSP27 (Phospho-Ser78) ,HSP27 (Phospho-Ser82) ,HSP90 co-chaperone Cdc37 (Ab-13),HSP90 co-chaperone Cdc37 (Phospho-Ser13),HSP90A (C-term),HSP90B (Ab-254) ,HSP90B (Phospho-Ser254),IP3KA (C-term),IP3KC (inter),MAPKAPK2 (Ab-272),MAPKAPK2 (Ab-334),MAPKAPK2 (Phospho-Ser272),MAPKAPK2 (Phospho-Thr222),MAPKAPK2 (Phospho-Thr334),MEK1 (Ab-217),MEK1 (Ab-221) ,MEK1 (Ab-286),MEK1 (Ab-291) ,MEK1 (Ab-298),MEK1 (Phospho-Ser217) ,MEK1 (Phospho-Ser221) ,MEK1 (Phospho-Ser298),MEK1 (Phospho-Thr286),MEK1 (Phospho-Thr291) ,MEK2 (Ab-394) ,MEK2 (Phospho-Thr394) ,MKK3 (Ab-189) ,MKK3 (Phospho-Ser189),MKK3/MAP2K3 (Ab-222),MKK3/MAP2K3 (Phospho-Thr222),MKK6 (Ab-207),MKK6 (Phospho-Ser207),P38 MAPK (Ab-182) ,P38 MAPK (Ab-322),P38 MAPK (Phospho-Thr180) ,P38 MAPK (Phospho-Tyr182) ,P38 MAPK (Phospho-Tyr322),p44/42 MAP Kinase (Ab-202) ,p44/42 MAP Kinase (Ab-204) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Thr202) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Tyr204) ,Paxillin (Ab-118) ,Paxillin (Ab-31) ,Paxillin (Phospho-Tyr118) ,Paxillin (Phospho-Tyr31) ,PI3-kinase p85-alpha (Phospho-Tyr607),PI3-kinase p85-subunit alpha/gamma (Ab-467/199),PI3-kinase p85-subunit alpha/gamma (Phospho-Tyr467/Tyr199),PKC alpha (Ab-657),PKC alpha (Phospho-Tyr657),PKC alpha/beta II (Ab-638),PKC alpha/beta II (Phospho-Thr638),PKC beta/PKCB (Ab-661),PKC beta/PKCB (Phospho-Ser661),PKC delta (Ab-505),PKC delta (Ab-645) ,PKC delta (Phospho-Ser645) ,PKC delta (Phospho-Thr505),PKC epsilon (Ab-729),PKC epsilon (Phospho-Ser729),PKC theta (Ab-538),PKC theta (Ab-676) ,PKC theta (Phospho-Ser676) ,PKC theta (Phospho-Thr538),PKC zeta (Ab-410) ,PKC zeta (Ab-560),PKC zeta (Phospho-Thr410),PKC zeta (Phospho-Thr560),PLC-gamma 1 (Ab-771),PLC-gamma 1 (Ab-783),PLC-gamma 1 (Phospho-Tyr1253),PLC-gamma 1 (Phospho-Tyr771),PLC-gamma 1 (Phospho-Tyr783),PLC-gamma 2 (Ab-1217),PLC-gamma 2 (Ab-753),PLC-gamma 2 (Phospho-Tyr1217),PLC-gamma 2 (Phospho-Tyr753),Raf1 (Ab-259) ,Raf1 (Ab-289),Raf1 (Ab-338) ,Raf1 (Ab-341),Raf1 (Ab-621),Raf1 (Phospho-Ser259) ,Raf1 (Phospho-Ser338) ,Raf1 (Phospho-Tyr341),Raf1(Phospho-Ser621),RapGEF1 (Phospho-Tyr504),RAS (p21 H and K) (inter),RASE (inter),Ras-GRF1 (Ab-916),Ras-GRF1 (Phospho-Ser916),Shc (Ab-349) ,Shc (Ab-427),Shc (Phospho-Tyr349),Shc (Phospho-Tyr427),Src (Ab-418) ,Src (Ab-529) ,Src (Ab-75),Src (Phospho-Ser75),Src (Phospho-Tyr216),Src (Phospho-Tyr418) ,Src (Phospho-Tyr529) ,VEGFR1 (Ab-1333),VEGFR1 (Phospho-Tyr1333),VEGFR2 (Ab-1054),VEGFR2 (Ab-1059),VEGFR2 (Ab-1175) ,VEGFR2 (Ab-1214) ,VEGFR2 (Ab-951) ,VEGFR2 (Phospho-Tyr1054),VEGFR2 (Phospho-Tyr1059),VEGFR2 (Phospho-Tyr1175) ,VEGFR2 (Phospho-Tyr1214) ,VEGFR2 (Phospho-Tyr951)
  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创