Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > 细胞周期磷酸化抗体芯片
  产品描述:检测76种细胞周期相关蛋白磷酸化
  检测位点:
  ATM(Ab-1981) ,BRCA1(Ab-1423) ,BRCA1(Ab-1524) ,BRCA1(Phospho-Ser1423) ,BRCA1(Phospho-Ser1524) ,c-Abl(Ab-412) ,c-Abl(Phospho-Tyr412) ,CDC2(Ab-15) ,CDC2(Phospho-Tyr15) ,cdc25A(Ab-75) ,cdc25A(Phospho-Ser75) ,cdc25C(Ab-216) ,cdc25C(Phospho-Ser216) ,CDK2(Ab-160) ,CDK2(Phospho-Thr160) ,Chk1(Ab-280) ,Chk1(Ab-317) ,Chk1(Ab-345) ,Chk1(Phospho-Ser280) ,Chk1(Phospho-Ser317) ,Chk1(Phospho-Ser345) ,Chk2(Ab-516) ,Chk2(Ab-68) ,Chk2(Phospho-Ser516) ,Chk2(Phospho-Thr68) ,GSK3α(Ab-21) ,GSK3α(Phospho-Ser21) ,GSK3β(Ab-9) ,GSK3β(Phospho-Ser9) ,HDAC2(Ab-394) ,HDAC4(Ab-632) ,HDAC4(Phospho-Ser632) ,HDAC5(Ab-498) ,HDAC5(Phospho-Ser498) ,HDAC8(Ab-39) ,HDAC8(Phospho-Ser39) ,Myc(Ab-358) ,Myc(Ab-373) ,Myc(Ab-58) ,Myc(Phospho-Ser373) ,Myc(Phospho-Thr358) ,Myc(Phospho-Thr58) ,p21Cip1(Ab-145) ,p21Cip1(Phospho-Thr145) ,p27Kip1(Ab-10),p27Kip1(Ab-187),p27Kip1(Phospho-Ser10) ,p27Kip1(Phospho-Thr187) ,p53(Ab-15) ,p53(Ab-18) ,p53(Ab-315) ,p53(Ab-33) ,p53(Ab-37) ,p53(Ab-46) ,p53(Ab-6) ,p53(Ab-9) ,p53(Phospho-Ser15) ,p53(Phospho-Ser315) ,p53(Phospho-Ser33) ,p53(Phospho-Ser37) ,p53(Phospho-Ser46) ,p53(Phospho-Ser6) ,p53(Phospho-Ser9) ,p53(Phospho-Thr18) ,p73(Ab-99) ,p73(Phospho-Tyr99) ,p95/NBS1(Ab-343) ,p95/NBS1(Phospho-Ser343) ,Rb(Ab-780) ,Rb(Ab-795) ,Rb(Ab-807) ,Rb(Phospho-Ser780) ,Rb(Phospho-Ser795) ,Rb(Phospho-Ser807) ,SMC1(Ab-957) ,SMC1(Phospho-Ser957)

  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创