Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白磷酸化抗体芯片 > ERK(细胞外调节蛋白激酶)磷酸化抗体芯片
  产品描述:检测208种ERK信号通路相关蛋白磷酸化
  检测位点:
  A-Raf (Ab-301/302),A-Raf (Phospho-Tyr301/302),Arrestin-1 (Ab-412),Arrestin-1 (Phospho-Ser412),BAD (Ab-112) ,BAD (Ab-134),BAD (Ab-136) ,BAD (Ab-155) ,BAD (Ab-91/128),BAD (Phospho-Ser112) ,BAD (Phospho-Ser134),BAD (Phospho-Ser136) ,BAD (Phospho-Ser155) ,BAD (Phospho-Ser91/128),B-Raf (Ab-446),B-Raf (Ab-598),B-Raf (Ab-601),B-Raf (Phospho-Ser446),B-Raf (Phospho-Ser601),B-Raf (Phospho-Thr598),CaMK1-alpha (Ab-177),CaMK1-alpha (Phospho-Thr177),CaMK1-beta (inter),CaMK2-beta/gamma/delta (Ab-287),CaMK2-beta/gamma/delta (Phospho-Thr287),CaMK4 (Ab-196/200),CaMK4 (Phospho-Thr196/200),CaMK2 (Ab-286) ,CaMK2 (Phospho-Thr286) ,c-Raf (Ab-296),c-Raf (Ab-43),c-Raf (Phospho-Ser296),c-Raf (Phospho-Ser43),CREB (Ab-100),CREB (Ab-121),CREB (Ab-129) ,CREB (Ab-133) ,CREB (Ab-142) ,CREB (Phospho-Ser121),CREB (Phospho-Ser129) ,CREB (Phospho-Ser133) ,CREB (Phospho-Ser142),CREB (Phospho-Thr100),DYN1 (Ab-774),DYN1 (Phospho-Ser774),Elk1 (Ab-383) ,Elk1 (Ab-389) ,Elk1 (Ab-417) ,Elk1 (Phospho-Ser383) ,Elk1 (Phospho-Ser389) ,Elk1 (Phospho-Thr417) ,ERK3 (Ab-189),ERK3 (Phospho-Ser189),ERK8 (Ab-175/177),ERK8 (Phospho-Thr175/Tyr177),Fos (Ab-232),Fos (Phospho-Thr232),FosB (Ab-27),FosB (Phospho-Ser27),GAB2 (Ab-159),GAB2 (Phospho-Ser159),GTPase activating protein (Ab-387),GTPase activating protein (Phopspho-Ser387),Histone H3.1 (Ab-10) ,Histone H3.1 (Phospho-Ser10) ,IkB-alpha (Ab-32/36) ,IkB-alpha (Ab-42) ,IkB-alpha (Phospho-Ser32/36) ,IkB-alpha (Phospho-Tyr42) ,IKK-alpha (Ab-23) ,IKK-alpha (Phospho-Thr23) ,IKK-alpha/beta (Ab-180/181),IKK-alpha/beta (Phospho-Ser180/181),IP3KA (C-term),IP3KC (inter),IP6K2 (inter),IP6K3 (inter),MEK1 (Ab-217),MEK1 (Ab-221) ,MEK1 (Ab286),MEK1 (Ab-291) ,MEK1 (Ab-298),MEK1 (Phospho-Ser217) ,MEK1 (Phospho-Ser221) ,MEK1 (Phospho-Ser298),MEK1 (Phospho-Thr286),MEK1 (Phospho-Thr291) ,MEK2 (Ab-394) ,MEK2 (Phospho-Thr394) ,MEKKK 1 (inter),MKK3 (Ab-189),MKK3 (Phospho-Ser189),MKK3/MAP2K3 (Ab-222),MKK3/MAP2K3 (Phospho-Thr222),MKK6 (Ab-207) ,MKK6 (Phospho-Ser207) ,MKK7/MAP2K7 (Ab-271),MKK7/MAP2K7 (Phospho-Ser271),MKK7/MAP2K7 (Phospho-Thr275),Mnk1 (Ab-385),Mnk1 (Phospho-Thr385),MSK1 (Ab-360),MSK1 (Ab-376) ,MSK1 (Ab-581),MSK1 (Phospho-Ser212),MSK1 (Phospho-Ser360),MSK1 (Phospho-Ser376) ,MSK1 (Phospho-Thr581),MSK2 (Phospho-Thr568),Myc (Ab-358),Myc (Ab-373) ,Myc (Ab-58) ,Myc (Ab-62) ,Myc (Phospho-Ser373) ,Myc (Phospho-Ser62),Myc (Phospho-Thr358) ,Myc (Phospho-Thr58) ,p44/42 MAP Kinase (Ab-202) ,p44/42 MAP Kinase (Ab-202/204) ,p44/42 MAP Kinase (Ab-204) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Thr202) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Thr202/Tyr204) ,p44/42 MAP Kinase (Phospho-Tyr204) ,PAK1 (Ab-204),PAK1 (Ab-212),PAK1 (Phospho-Ser204),PAK1 (Phospho-Thr212),PAK1/2 (Ab-199),PAK1/2 (Phospho-Ser199),PAK1/2/3 (Ab-141),PAK1/2/3 (Ab-423/402/421),PAK1/2/3 (Phospho-Ser141),PAK1/2/3 (Phospho-Thr423/402/421),PAK2 (Ab-192),PAK2 (Phospho-Ser192),PAK3 (Ab-154),PAK3 (Phospho-Ser154),PI3-kinase p85-alpha (Phospho-Tyr607),PI3-kinase p85-subunit alpha/gamma (Ab-467/199),PI3-kinase p85-subunit alpha/gamma (Phospho-Tyr467/Tyr199),PKA CAT (Ab-197),PKA CAT (Phospho-Thr197),PKC alpha (Phospho-Tyr657),PKC alpha (Ab-657),PKC alpha/beta II (Ab-638),PKC alpha/beta II (Phospho-Thr638),PKC beta/PKCB (Ab-661),PKC beta/PKCB (Phospho-Ser661),PKC delta (Ab-505),PKC delta (Ab-645) ,PKC delta (Phospho-Ser645) ,PKC delta (Phospho-Thr505),PKC epsilon (Ab-729),PKC epsilon (Phospho-Ser729),PKC theta (Ab-538),PKC theta (Ab-676) ,PKC theta (Phospho-Ser676) ,PKC theta (Phospho-Thr538),PKC zeta (Ab-410) ,PKC zeta (Ab-560),PKC zeta (Phospho-Thr410),PKC zeta (Phospho-Thr560),PKR (Ab-446) ,PKR (Ab-451) ,PKR (Phospho-Thr446) ,PKR (Phospho-Thr451) ,PLC-beta3 (Ab-537),PLC-beta (Ab-1105),PLC-beta (Phospho-Ser1105),PLC-beta3 (Phospho-Ser537),PLCG1 (Ab-771),PLCG1 (Ab-783),PLCG1 (Phospho-Tyr771),PLCG1 (Phospho-Tyr783),PLCG2 (Ab-1217),PLCG2 (Ab-753),PLCG2 (Phospho-Tyr1217),PLCG2 (Phospho-Tyr753),PP2A-a (Ab-307),PP2A-a (Phospho-Tyr307),Pyk2 (Ab-402) ,Pyk2 (Ab-580),Pyk2 (Ab-881),Pyk2 (Phospho-Tyr402) ,Pyk2 (Phospho-Tyr579),Pyk2 (Phospho-Tyr580),Pyk2 (Phospho-Tyr881),Rac1/cdc42 (Ab-71) ,Rac1/cdc42 (Phospho-Ser71) ,Raf1 (Ab-259) ,Raf1 (Ab-289),Raf1 (Ab-338) ,Raf1 (Ab-341),Raf1 (Ab-621),Raf1 (Phospho-Ser259) ,Raf1 (Phospho-Ser338) ,Raf1 (Phospho-Tyr341),Raf1 (Phospho-Ser621),RapGEF1 (Phospho-Tyr504),RAS (p21 H and K) (inter),RASE (inter),RASF4 (inter),Ras-GRF1 (Ab-916),Ras-GRF1 (Phospho-Ser916),Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor 2 (Ab-885),Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor 2 (Phospho-Ser885),RhoA (Ab-188),RSK1/2/3/4 (Ab-221/227/218/232),RSK1/2/3/4 (Phospho-Ser221/227/218/232),Src (Ab-418) ,Src (Ab-529) ,Src (Ab-75),Src (Phospho-Ser75),Src (Phospho-Tyr418) ,Src (Phospho-Tyr529) ,SRF (Ab-77),SRF (Ab-99),SRF (Phospho-Ser77),SRF (Phospho-Ser99),STAT1 (Ab-701) ,STAT1 (Ab-727) ,STAT1 (Phospho-Ser727) ,STAT1 (Phospho-Tyr701) ,STAT3 (Ab-705) ,STAT3 (Ab-727) ,STAT3 (Phospho-Ser727) ,STAT3 (Phospho-Tyr705)
  产品特点:
    高灵敏度
    高特异性,低背景
    适用定量或半定量蛋白表达检测
    对照设置:阳性对照(beta-actin, GAPDH)及阴性对照
    每个位点6次重复
  适用样品:
    细胞裂解液/冰冻或石蜡包埋组织裂解液  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创